Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Πώς έ­φτα­σε η Ελλά­δα στη χρε­ο­κο­πία και τα μνη­μό­νια

ΕΛευθερη Λαικη Αντιστασιακη Συσπειρωση

Του Νά­σου Χατ­ζη­τσά­κου
Η «Επο­χή» αναλύει την έκ­θε­ση της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Δια­φά­νειας του υπ. Δι­καιο­σύ­νης που «έ­θα­ψε» η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ και ΠΑ­ΣΟ­Κ
* Στα 130 δισ. ευ­ρώ έ­φτα­σε το ά­γριο «φα­γο­πό­τι» της δια­πλο­κής πο­λι­τι­κών και με­γα­λο­καρ­χα­ριών
* Συ­νε­χί­ζουν να «ξε­κο­κα­λί­ζουν» 12 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο!
* Οι off shore, το λα­θρε­μπό­ριο, οι δω­ρο­δο­κίες πο­λυε­θνι­κών σε έλ­λη­νες α­ξιω­μα­τού­χους και ο ρό­λος των κα­να­λαρ­χών
Ο πρώην α­ντι­πρό­ε­δρος της κυ­βέρ­νη­σης του Γ. Πα­παν­δρέ­ου, ο κ. Θεό­δω­ρος Πά­γκα­λος, κα­τά την ε­φαρ­μο­γή του πρώ­του μνη­μο­νίου συμ­ψή­φι­σε τις ευ­θύ­νες της πο­λι­τι­κό – οι­κο­νο­μι­κής δια­πλο­κής με τις α­νά­γκες της κοι­νω­νίας, ε­νο­χο­ποιώ­ντας το σύ­νο­λο των πο­λι­τών για το οι­κο­νο­μι­κό «κραχ» στην Ελλά­δα, με το πε­ρι­βό­η­το: «Μα­ζί τα φά­γα­με».
Την τα­κτι­κή Πά­γκα­λου υιο­θέ­τη­σαν και οι ε­πό­με­νοι… Τό­σο η κυ­βέρ­νη­ση Πα­πα­δή­μου ό­σο και η ση­με­ρι­νή των κ.κ. Α. Σα­μα­ρά και Ε. Βε­νι­ζέ­λου χρη­σι­μο­ποίη­σαν ως βά­ση για την προώ­θη­ση των α­νορ­θό­δο­ξων πο­λι­τι­κών δρα­στι­κής συρ­ρί­κνω­σης του βιο­τι­κού ε­πι­πέ­δου της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νίας, την ε­νο­χο­ποίη­ση με­γά­λων κοι­νω­νι­κών και ε­παγ­γελ­μα­τι­κών ο­μά­δων. Τε­λι­κά, ό­μως, εί­ναι έ­τσι;
Όχι. Δεν «τα φά­γα­με μα­ζί». Και την α­πά­ντη­ση δεν τη δί­νει η Αντι­πο­λί­τευ­ση, αλ­λά οι αρ­μό­διες κρα­τι­κές αρ­χές ε­πι­στρέ­φο­ντας πί­σω στους έ­χο­ντες τα η­νία της πο­λι­τι­κής και οι­κο­νο­μι­κής ε­ξου­σίας τα «κα­τη­γο­ρώ» τους σε βά­ρος της πλειο­νό­τη­τας των πο­λι­τών. Από την έκ­θε­ση πε­πραγ­μέ­νων 2012 – 2013 της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Δια­φά­νειας και Ανθρώ­πι­νων Δι­καιω­μά­των του υ­πουρ­γείου Δι­καιο­σύ­νης, στην ο­ποία η­γεί­ται ο πρώην υ­πουρ­γός της ΝΔ Γιώρ­γος Σούρ­λας, προ­κύ­πτει ό­τι για τη χρε­ο­κο­πία της χώ­ρας τις κυ­ρίαρ­χες ευ­θύ­νες έ­χουν ό­σοι δια­χει­ρί­στη­καν το πο­λι­τι­κό–οι­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα της χώ­ρας τα προ­η­γού­με­να 30 χρό­νια (μα­ζί με τους με­γα­λο­κα­να­λάρ­χες οι ο­ποίοι λει­τούρ­γη­σαν –και συ­νε­χί­ζουν να λει­τουρ­γού­ν- σε κα­θε­στώς πλή­ρους α­νο­μίας). Υπό την α­νο­χή τους, η δια­πλο­κή προ­χώ­ρη­σε σε έ­να α­πί­στευ­τα ά­γριο «φα­γο­πό­τι» 130 δισ. ευ­ρώ (!), πο­σό το ο­ποίο α­να­λο­γεί στο 40% του συ­νο­λι­κού δη­μό­σιου χρέ­ους, σύμ­φω­να με τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας.

Η «Επο­χή» α­νέ­συ­ρε α­πό τον «κά­λα­θο των α­χρή­στων» -στον ο­ποίο, προ­φα­νώς ε­σκεμ­μέ­να η κυ­βέρ­νη­ση πέ­τα­ξε- την πρό­σφα­τη έκ­θε­ση πε­πραγ­μέ­νων της ΓΓ Δια­φά­νειας και α­να­λύει ση­μείο προς ση­μείο ό­λους τους το­μείς στους ο­ποίους, χέ­ρι χέ­ρι με­γα­λο­καρ­χα­ρίες και πο­λι­τι­κή ε­ξου­σία, έ­δρα­σαν φτά­νο­ντας την Ελλά­δα στη χρε­ο­κο­πία και στα δρε­πα­νη­φό­ρα για τη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα της κοι­νω­νίας μνη­μό­νια. Αρκεί μό­νο να ε­πι­ση­μαν­θεί το συ­μπέ­ρα­σμα στο ο­ποίο κα­τα­λή­γει η αρ­μό­δια Γραμ­μα­τεία σε σχέ­ση με το «πώς φτά­σα­με στην χρε­ο­κο­πία» α­να­λύο­ντας το πε­ριε­χό­με­νο της έκ­θε­σης – «βόμ­βα»: «Επι­λέ­γη­σαν οι πε­ρι­πτώ­σεις αυ­τές δια­φθο­ράς για­τί εί­ναι ε­κεί­νες που προ­κά­λε­σαν τις με­γα­λύ­τε­ρες α­πώ­λειες ε­σό­δων για την Εθνι­κή οι­κο­νο­μία. Κα­τά τους πλέ­ον με­τριο­πα­θείς υ­πο­λο­γι­σμούς οι α­πώ­λειες αυ­τές α­νέρ­χο­νται σε πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 12 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο. Εάν λη­φθεί υ­πό­ψη ό­τι εί­ναι πο­λυε­τής η δρά­ση τους γί­νε­ται α­ντι­λη­πτό ό­τι εάν εί­χαν α­ντι­με­τω­πι­σθεί τα φαι­νό­με­να αυ­τά δεν θα εί­χα­με χρε­ο­κο­πή­σει σε αυ­τό το βαθ­μό και του­λά­χι­στον δεν θα χρεια­ζό­ταν πε­ρι­κο­πές μι­σθών και συ­ντά­ξεων»!
6 δισ. ευ­ρώ ε­τή­σιες α­πώ­λειες α­πό off shore ε­ται­ρίες
Σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση πε­πραγ­μέ­νων 2012–13 της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Δια­φά­νειας του υ­πουρ­γείου Δι­καιο­σύ­νης, οι off shore ε­ται­ρείες (ε­ξω­χώ­ριες ή υ­πε­ρά­κτιες) συ­νι­στούν διε­θνή νο­μό­τυ­πη δια­πλο­κή ό­ταν πα­ρέ­χε­ται η δυ­να­τό­τη­τα πλή­ρους α­νω­νυ­μίας των με­τό­χων – ι­διο­κτη­τών τους (benefi cial owners) και δεν ε­πι­βάλ­λε­ται καν έ­λεγ­χος «πό­θεν έ­σχες» για αυ­τούς. Σα­φής ε­πι­δίω­ξη των ι­διο­κτη­τών τους εί­ναι η φο­ρο­α­πο­φυ­γή, η α­πό­κρυ­ψη ε­σό­δων. Αυ­τό έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα να ε­πι­τυγ­χά­νε­ται με­τα­ξύ άλ­λων:
1. Η φο­ρο­α­πο­φυ­γή των υ­πό­χρεων φυ­σι­κών προ­σώ­πων που κρύ­βο­νται πί­σω α­πό τις off shore ε­ται­ρείες. Πλή­ρης α­παλ­λα­γή των με­τό­χων των off shore ε­ται­ρειών του φό­ρου κλη­ρο­νο­μιάς, δω­ρεάς, με­τα­βί­βα­σης α­κι­νή­του και γο­νι­κής πα­ρο­χής.
2. Απο­φυ­γή ερ­γα­τι­κής και α­σφα­λι­στι­κής νο­μο­θε­σίας.
3. Το ξέ­πλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος. Απο­φυ­γή του Πό­θεν Έσχες με ό,τι αυ­τό συ­νε­πά­γε­ται για τη δυ­να­τό­τη­τα ξε­πλύ­μα­τος, νο­μι­μο­ποίη­σης βρώ­μι­κου χρή­μα­τος, προϊό­ντων ε­γκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (ναρ­κω­τι­κά, ό­πλα κ.λπ.).
4. Η δια­σπά­θι­ση του δη­μό­σιου χρή­μα­τος, με κρα­τι­κές ε­πι­δο­τή­σεις.
5. Πλή­ρης ε­ξα­σφά­λι­ση της α­νω­νυ­μίας των με­τό­χων. Και έ­τσι η ί­δρυ­ση αυ­τών των ε­ται­ρειών κα­θί­στα­ται ό­χη­μα ώ­στε με­γά­λα χρη­μα­τι­κά πο­σά, πα­νά­κρι­βα α­κί­νη­τα, γιο­τ, σκά­φη α­να­ψυ­χής, α­ε­ρο­σκά­φη τύ­που lear jet κι άλ­λα εί­δη πο­λυ­τε­λείας να α­νή­κουν σε αυ­τές με α­πο­τέ­λε­σμα να μην εί­ναι δυ­να­τόν να εμ­φα­νι­στούν οι πραγ­μα­τι­κοί ι­διο­κτή­τες. Δη­λα­δή α­ξιω­μα­τού­χοι, αλ­λά και ο­ποιοι­δή­πο­τε μπο­ρούν να δρουν α­φα­νώς.
6. Με την δια­με­σο­λά­βη­ση των off shore ε­ται­ρειών πα­ρέ­χε­ται η δυ­να­τό­τη­τα υ­περ­τι­μο­λό­γη­σης, υ­πο­τι­μο­λό­γη­σης με συ­νέ­πεια την φο­ρο­α­πο­φυ­γή και τη δια­σπά­θι­ση του δη­μο­σίου χρή­μα­τος.
Έτσι βά­σει μη ε­πι­βε­βαιω­μέ­νων ε­κτι­μή­σεων της ΓΓ Δια­φά­νειας, η α­πώ­λεια ε­σό­δων του ελ­λη­νι­κού κρά­τους α­νέρ­χε­ται στα 6 δισ. ευ­ρώ, το χρό­νο. Τι ση­μαί­νει αυ­τό; Από τις α­πώ­λειες ε­σό­δων και κα­τα­χρή­σεις του δη­μο­σίου χρή­μα­τος α­πό την αι­τία αυ­τή ε­κτι­μά­ται ό­τι ο­φεί­λε­ται το 30% με 40% του δη­μο­σίου χρέ­ους!
200 υ­πε­ρά­κτιες στο Κρα­νί­δι!
Προς ε­πι­βε­βαίω­ση των προ­σεγ­γί­σεων αυ­τών πα­ρα­θέ­το­νται πε­ρι­πτώ­σεις με στοι­χεία που δεν δέ­χο­νται κα­μία αμ­φι­σβή­τη­ση:
1. Υπερ­τι­μο­λό­γη­ση 2.000% ή 45 φο­ρές με­γα­λύ­τε­ρες τι­μές: Εται­ρεία προ­μη­θεύ­τη­κε α­πό την Ισπα­νία μη­χά­νη­μα που η πραγ­μα­τι­κή του α­ξία α­νερ­χό­ταν σε 4 ε­κατ. δρχ. Με τι­μο­λό­γιο ό­μως που ε­ξέ­δω­σε off shore ε­ται­ρεία στα νη­σιά Μan τι­μο­λο­γή­θη­κε στα 174 ε­κατ. δρχ.. Βά­σει αυ­τού του τι­μο­λο­γίου πή­ρε ε­πι­δό­τη­ση 79 ε­κατ. δρχ.. Δη­λα­δή πλή­ρω­σε το μη­χά­νη­μα 4 ε­κατ. δρχ. και καρ­πώ­θη­κε 75 ε­κατ., τό­σο α­πλά!
2. Ακρι­βό­τε­ρα ια­τρι­κά μη­χα­νή­μα­τα κα­τά 400%: Μη­χα­νι­κή βαλ­βί­δα καρ­διάς ε­νώ το πραγ­μα­τι­κό κό­στος α­γο­ράς ό­πως προ­κύ­πτει α­πό το τι­μο­λό­γιο α­νέρ­χο­νταν σε 1.225 ευ­ρώ η ί­δια η βαλ­βί­δα στη συ­νέ­χεια τι­μο­λο­γή­θη­κε α­πό off shore ε­ται­ρεία και την προ­μή­θευ­σαν στα νο­σο­κο­μεία έ­να­ντι 5.450 ευ­ρώ.
Στη βά­ση αυ­τών των στοι­χείων, η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας έ­χει ζη­τή­σει να γί­νει γνω­στό:
1. Ποιοι εί­ναι οι μέ­το­χοι των τριών off shore ε­ται­ρειών στο Πο­λύ­γυ­ρο Χαλ­κι­δι­κής που χρω­στά­νε 23 ε­κατ. Ευ­ρώ που α­πο­κα­λύ­φθη­καν με­τά α­πό έ­λεγ­χο του ΣΔΟ­Ε;
2. Ποιοι κρύ­βο­νται πί­σω α­πό τον ερ­γά­τη που εκ­προ­σω­πεί 14 off shore ε­ται­ρείες στο Κρα­νί­δι και μά­λι­στα ο ί­διος κά­νει φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση στη Δ.Ο.Υ. Φα­λή­ρου;
3. Αν δι­καιώ­νε­ται η προϊστα­μέ­νη της Δ.Ο.Υ. Κρα­νι­δίου (Θω­μαίς Μαρ­τί­νη) που α­νέ­φε­ρε ό­τι σε μία πε­ριο­χή 4.000 κα­τοί­κων που έ­χουν ι­δρυ­θεί πά­νω α­πό 200 υ­πε­ρά­κτιες και έ­χουν στην κα­το­χή τους α­κί­νη­τα και πί­σω α­πό αυ­τές κρύ­βο­νται ε­φο­πλι­στές, πο­λι­τι­κοί, δη­μο­σιο­γρά­φοι;
2 δισ. ευ­ρώ α­πώ­λειες α­πό το λα­θρε­μπό­ριο
Το λα­θρε­μπό­ριο και η δια­κί­νη­ση νο­θευ­μέ­νων καυ­σί­μων στο στρα­τό α­πο­τέ­λε­σαν τα ι­σχυ­ρό­τε­ρα κυ­κλώ­μα­τα δια­πλο­κής με μα­κρο­χρό­νια δρά­ση και α­νυ­πο­λό­γι­στες ε­πι­πτώ­σεις στην οι­κο­νο­μία, στην ε­θνι­κή α­σφά­λεια, στη δη­μό­σια υ­γεία.
«Το σκάν­δα­λο Κο­σκω­τά α­κό­μη κι αυ­τό του χρη­μα­τι­στη­ρίου ω­χριά μπρο­στά σε ε­κεί­νο των καυ­σί­μων ως προς το οι­κο­νο­μι­κό μέ­γε­θος και την α­δρά­νεια κά­θε αρ­χής και ε­ξου­σίας» α­να­φέ­ρε­ται χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στην έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας στην ο­ποία το­νί­ζε­ται: «Στην προ­κεί­με­νη πε­ρί­πτω­ση ή­ταν γνω­στά τα ό­σα συ­νέ­βαι­ναν με τα καύ­σι­μα ε­πί χρό­νια αλ­λά την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία έ­γι­ναν γνω­στά στοι­χεία για τα λα­θραία και τα νο­θευ­μέ­να καύ­σι­μα του στρα­τού. Εν τού­τοις ά­φη­σαν α­διά­φο­ρους κυ­βερ­νή­σεις, πρω­θυ­πουρ­γούς, αρ­μό­διους υ­πουρ­γούς, η­γε­σίες των ε­νό­πλων δυ­νά­μεων κα­θώς και τις η­γε­σίες της στρα­τιω­τι­κής και τα­κτι­κής δι­καιο­σύ­νης».
Με α­πό­φα­ση του… Πα­πα­δό­που­λου
Σύμ­φω­να με έ­γκυ­ρες πη­γές της αρ­μό­διας ΓΓ, η α­πώ­λεια ε­σό­δων μό­νο α­πό το λα­θρε­μπό­ριο καυ­σί­μων α­νέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 2 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο για το κρά­τος. Επί­σης, πάρ­τι γί­νε­ται με τα νο­θευ­μέ­να καύ­σι­μα στο στρα­τό. Σύμ­φω­να με τη ΓΓ Δια­φά­νειας, η α­δια­φά­νεια προέ­κυ­ψε α­πό την κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση του δι­κτά­το­ρα Γ. Πα­πα­δό­που­λου, του Ν. Μα­κα­ρέ­ζου και Α. Ανδρου­τσό­που­λου που εκ­δό­θη­κε στις 28 Φε­βρουα­ρίου 1969: «αι Ένο­πλαι Δυ­νά­μεις της Χώ­ρας προ­μη­θεύο­νται τα α­να­γκαιού­ντα αυ­τές καύ­σι­μα ά­νευ διε­νέρ­γειας δια­γω­νι­σμού». Αυ­τή η α­πό­φα­ση ι­σχύει ε­πί 43 χρό­νια πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι α­πό το Υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας το χρο­νι­κό αυ­τό διά­στη­μα πέ­ρα­σαν 17 Υπουρ­γοί.
Πλα­στά τι­μο­λό­για
Πέ­ρα­σαν πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 15 χρό­νια, α­πό τό­τε που έ­γι­ναν οι νο­μο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις και στη συ­νέ­χεια οι τρο­πο­ποιή­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου των πλα­στών και ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίων. Όμως, το πρό­βλη­μα ό­χι μό­νο υ­πάρ­χει, αλ­λά και συ­νε­χώς ε­πε­κτεί­νε­ται, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας.
Από τα στοι­χεία που ζη­τή­θη­καν και δια­βι­βά­στη­καν α­πό το Σ.Δ.Ο.Ε., α­πει­κο­νί­ζε­ται η έ­κτα­ση του προ­βλή­μα­τος. Κα­τά τους ε­λέγ­χους που πραγ­μα­το­ποίη­σες το Σ.Δ.Ο.Ε., κα­τά τα έ­τη 2009 – 2012 δια­πι­στώ­θη­καν τα α­κό­λου­θα:
• Αριθ­μός πλα­στών και Ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίω­ν: 4.103 503.200.
• Αξία πλα­στών και Ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίω­ν: Πά­νω α­πό 5 δισ. ευ­ρώ/
Να ση­μειω­θεί ό­τι τα πο­σά αυ­τά α­ντι­στοι­χούν στους ε­λέγ­χους του 20% των πε­ρι­πτώ­σεων.
Το κύ­κλω­μα που εκ­δί­δει και δια­κι­νεί πλα­στά και ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για να α­πο­μυ­ζεί α­πό το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 2 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο.
«Αθω­ρά­κι­στα» τε­λω­νεία
Επί μία ει­κο­σα­ε­τία διαιω­νί­ζο­νται οι δια­δι­κα­σίες και οι α­πο­φά­σεις για την προ­μή­θεια και ε­γκα­τά­στα­ση στα τε­λω­νεία συ­στη­μά­των με α­κτί­νες Χ για τον έ­λεγ­χο φορ­τη­γών και ε­μπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τίων. Ποια εί­ναι η συ­νέ­πεια; Να μην εί­ναι ε­φι­κτός ο πλή­ρης έ­λεγ­χος για ει­σα­γω­γή λα­θραίων τσι­γά­ρων, δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών αλ­λά και πολ­λών άλ­λων πα­ρα­ποιη­μέ­νων προϊό­ντων ε­πι­κίν­δυ­νων για τη δη­μό­σια υ­γεία.
Αυ­τές οι δια­πι­στώ­σεις προ­κύ­πτουν α­πό τα στοι­χεία που έ­στει­λε η Γε­νι­κή Διεύ­θυν­ση Τε­λω­νείων και Ε­ΦΚ στη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των. Από αυ­τά δια­φαί­νε­ται ό­τι α­πό το 2004 μέ­χρι σή­με­ρα προ­κη­ρύ­χθη­καν 5 δια­γω­νι­σμοί για την προ­μή­θεια συ­στη­μά­των α­νί­χνευ­σης (2004, 2007, 2009, 2010, 2011) και μα­ταιώ­θη­καν ό­λοι κα­τά κύ­ριο λό­γο για τις προ­δια­γρα­φές.
Το κό­στος για την προ­μή­θεια 5 συ­στη­μά­των το 2008 που α­νερ­χό­ταν σε 9 ε­κατ. ευ­ρώ και, μά­λι­στα, χρη­μα­το­δο­τού­με­να α­πό το Γ΄ Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο Στή­ρι­ξης. «Όταν κι αν α­κό­μα, χρειά­ζο­νταν αυ­τές οι δα­πά­νες α­πό τον κρα­τι­κό προϋπο­λο­γι­σμό πώς εί­ναι δυ­να­τόν να μην ε­κτι­μη­θεί ό­τι το κρά­τος χά­νει έ­σο­δα μό­νο α­πό το λα­θρε­μπό­ριο τσι­γά­ρων που α­νέρ­χο­νται σε 800 ε­κατ. ευ­ρώ το χρό­νο. Οι κα­τα­στά­σεις αυ­τές δι­καιο­λο­γούν κά­θε σκέ­ψη, για α­νι­κα­νό­τη­τα, α­νευ­θυ­νό­τη­τα αλ­λά και συμ­φέ­ρο­ντα ο­ρι­σμέ­νων» ε­πι­ση­μαί­νε­ται στην έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας.
Πα­ρα­γρα­φή λό­γω α­να­βο­λώ­ν
Στη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των έ­χουν φθά­σει πολ­λές κα­ταγ­γε­λίες πο­λι­τών α­να­φε­ρό­με­νες σε οι­κο­νο­μι­κά ε­γκλή­μα­τα, που δια­πράτ­το­νται α­πό διά­φο­ρους σε βά­ρος του ελ­λη­νι­κού δη­μο­σίου και πα­ρα­γρά­φο­νται λό­γω πολ­λών α­να­βο­λών των δι­κών. Μά­λι­στα, πα­ρά τις σα­φείς δια­τά­ξεις του νό­μου πα­ρου­σιά­στη­καν σε πολ­λές υ­πο­θέ­σεις -και οι­κο­νο­μι­κών ε­γκλη­μά­τω­ν- πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό τις ε­πι­τρε­πό­με­νες α­να­βο­λές, με α­πο­τέ­λε­σμα να πα­ρα­γρα­φούν τα α­δι­κή­μα­τα σε ε­πι­δι­κία και να προ­κλη­θούν τε­ρά­στιες ζη­μίες σε βά­ρος του Δη­μο­σίου.
Ενδει­κτι­κές πε­ρι­πτώ­σεις
Οι α­να­φε­ρό­με­νες εν­δει­κτι­κά πε­ρι­πτώ­σεις α­πο­δει­κνύουν το α­νω­τέ­ρω ε­πι­ση­μαι­νό­με­νο και κα­τα­δει­κνύουν την έ­κτα­ση του προ­βλή­μα­τος.
1. Αδί­κη­μα που έ­γι­νε το 2001 και που ζη­μίω­σε το Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο δύο και πλέ­ον ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ ο­δη­γή­θη­κε στα δι­κα­στή­ρια ύ­στε­ρα α­πό 12 χρό­νια, δεν πα­ρέ­στη μά­λι­στα ως πο­λι­τι­κώς ε­νά­γων το Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο και πα­ρα­γρά­φη­κε.
2. Αδί­κη­μα που δια­πρά­χθη­κε κα­τά τα έ­τη 1998 – 2004, που ζη­μίω­σε το Ι­ΚΑ πά­νω α­πό τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ και που πα­ρέ­μει­νε στο στά­διο της α­να­κρί­σεως ε­πί 3,5 χρό­νια (Νοέμ­βριος 2006-2010), ο­δη­γή­θη­κε προς κρί­ση τον Ιού­νιο του 2013 ύ­στε­ρα α­πό πολ­λές α­να­βο­λές και έ­γι­νε δε­κτό ό­τι ή­ταν πα­ρα­γε­γραμ­μέ­νο α­πό το 2011.
3. Στο Εφε­τείο Αθη­νών τα α­δί­κα­στα κα­κουρ­γή­μα­τα, πολ­λά α­πό τα ο­ποία εί­ναι οι­κο­νο­μι­κά ε­γκλή­μα­τα, αγ­γί­ζουν τα 5.500 και για πολ­λά α­πό αυ­τά υ­πάρ­χει ο κίν­δυ­νος της πα­ρα­γρα­φής. Σώ­ρευ­ση με­γά­λου α­ριθ­μού α­δί­κα­στων υ­πο­θέ­σεων οι­κο­νο­μι­κών ε­γκλη­μά­των υ­πάρ­χει και σε ό­λα τα ποι­νι­κά δι­κα­στή­ρια της χώ­ρας.
Προς πα­ρα­γρα­φή τα σκάν­δα­λα του Ο­ΤΕ
Επί­σης, με ευ­θύ­νη της συ­γκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ και ΠΑ­ΣΟΚ κιν­δυ­νεύουν να πα­ρα­γρα­φούν:
• Τα α­δι­κή­μα­τα που φέ­ρο­νται ό­τι δια­πρά­χθη­καν κα­τά την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης για την προ­μή­θεια ψη­φια­κών κέ­ντρων του Ο­ΤΕ και για τα ο­ποία κα­τη­γο­ρού­νται πο­λι­τι­κοί και ι­διώ­τες.
• Φο­ρο­λο­γι­κά α­δι­κή­μα­τα που δια­πρά­χθη­καν το 2003 και ζη­μίω­σαν το Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο, σχε­δόν τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ.
• Αδι­κή­μα­τα πολ­λών α­πό τις 184 off shore ε­πι­χει­ρή­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Κρα­νί­δι.
Αδια­φά­νεια και α­νο­μία στα ΜΜΕ
Η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των θεώ­ρη­σε ε­πι­βε­βλη­μέ­νο να ε­νη­με­ρω­θεί –και- για τη λει­τουρ­γία του τμή­μα­τος Δια­φά­νειας των ΜΜΕ που δια­σφα­λί­ζει τη νο­μι­μό­τη­τα. Το Τμή­μα Ελέγ­χου Δια­φά­νειας που ε­πι­κου­ρεί τη λει­τουρ­γία του Ε.Σ.Ρ. Ωστό­σο, σύμ­φω­να με την Έκθε­ση, το Τμή­μα Ελέγ­χου Δια­φά­νειας έ­χει αρ­μο­διό­τη­τες που… δεν μπο­ρούν να α­σκη­θούν εί­τε διό­τι δεν ε­ξε­δό­θη­σαν οι υ­πουρ­γι­κές α­πο­φά­σεις για την «ε­νερ­γο­ποίη­ση» των δια­τά­ξεών του, εί­τε διό­τι προ­σκρούουν σε άλ­λες δια­τά­ξεις δι­καίου (ό­πως τις δια­τά­ξεις πε­ρί φο­ρο­λο­γι­κού α­πορ­ρή­του)! Συ­γκε­κρι­μέ­να, α­πό το 1987 και με­τά έ­χουν εκ­δο­θεί πε­ρί τα έ­ντε­κα βα­σι­κά νο­μο­θε­τή­μα­τα που ρυθ­μί­ζουν την εν γέ­νει λει­τουρ­γία των η­λεκ­τρο­νι­κών ΜΜΕ και τις αρ­μο­διό­τη­τες της ε­πο­πτεύου­σας αρ­χής (Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ρα­διο­τη­λεό­ρα­σης), χω­ρίς μέ­χρι σή­με­ρα να έ­χει γί­νει κω­δι­κο­ποίη­ση των σχε­τι­κών δια­τά­ξεων! Η τυ­πι­κή φρά­ση με την ο­ποία κλεί­νει κά­θε νεό­τε­ρο νο­μο­θέ­τη­μα, δη­λα­δή ό­τι «Κά­θε α­ντί­θε­τη διά­τα­ξη προς τις δια­τά­ξεις του πα­ρό­ντος κα­ταρ­γεί­ται» έ­χει δη­μιουρ­γή­σει α­σά­φεια σε σχέ­ση με τις ι­σχύου­σες δια­τά­ξεις και, συ­νέ­πεια αυ­τής, α­να­σφά­λεια δι­καίου.
Επί­σης, α­πό τη με­λέ­τη των στοι­χείων του νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σίου που κα­θο­ρί­ζει τη λει­τουρ­γία των Μ.Μ.Ε. και α­πό την ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό το προ­ε­δρείο του Ε.Σ.Ρ. κα­τά τη συ­νά­ντη­σή μας στις 10-5-2013 ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε αυ­τό που α­να­φέ­ρει η Επι­τρο­πή Θε­σμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής: «Δυ­στυ­χώς κυ­ριαρ­χεί κα­θε­στώς α­νο­μίας και α­δια­φά­νεια στη λει­τουρ­γία των ΜΜΕ».
Συ­γκε­κρι­μέ­να α­πό το 1995 δη­λα­δή ε­πί δε­κα­ο­κτώ χρό­νια:
1. Δεν γί­νε­ται δια­σταύ­ρω­ση των στοι­χείων που υ­πο­βάλ­λο­νται α­πό τις ε­πι­χει­ρή­σεις των Μ.Μ.Ε. με αυ­τά που α­πο­στέλ­λο­νται α­πό άλ­λες δη­μό­σιες αρ­χές για την ύ­παρ­ξη α­συμ­βί­βα­στων ι­διο­τή­των.
2. Δεν διε­νερ­γεί­ται οι­κο­νο­μι­κός έ­λεγ­χος στις ε­πι­χει­ρή­σεις των Μ.Μ.Ε. και δεν υ­πο­βάλ­λο­νται ει­ση­γή­σεις στο Τμή­μα Δια­φά­νειας του ΕΣ­Ρ, για­τί δεν εκ­δό­θη­κε μέ­χρι σή­με­ρα Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση που βά­σει του Ν. 2328/1995 θα κα­θο­ρί­ζει τις α­μοι­βές των ε­λε­γκτών!
3. Δεν συ­ντάσ­σο­νται ε­τή­σιες εκ­θέ­σεις α­πό το ΕΣΡ για κά­θε ε­πι­χεί­ρη­ση ξε­χω­ρι­στά και ε­πο­μέ­νως κα­θί­στα­ται α­νέ­φι­κτη η κα­τα­χώ­ρη­ση στοι­χείων στοΜη­τρώο Επι­χει­ρή­σεων Μ.Μ.Ε.
4. Από το 2005 κα­ταρ­γή­θη­κε η Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση (Ν.2310/2005) που προέ­βλε­πε ό­τι ε­πι­χεί­ρη­ση πριν την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης ό­φει­λε να υ­πο­βά­λει αί­τη­ση για έκ­δο­ση πι­στο­ποιη­τι­κού για τον έ­λεγ­χο α­συμ­βι­βά­στων και α­παι­τεί­ται πλέ­ον μό­νο μια υ­πεύ­θυ­νη δή­λω­ση του νο­μί­μου εκ­προ­σώ­που.
5. Από το 2007 δεν τη­ρεί­ται Μη­τρώο Επι­χει­ρή­σεων που συ­νά­πτουν δη­μό­σιες συμ­βά­σεις α­πό το Ε.Σ.Ρ. Έχει κα­ταρ­γη­θεί με την υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007).
Όλα αυ­τά συμ­βαί­νουν ε­νώ η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λίου της Επι­κρα­τείας στη με α­ριθ. 3578/2010 α­πό­φα­σή της έ­κρι­νε ό­τι «η ε­π΄ αό­ρι­στον α­νο­χή της λει­τουρ­γίας τη­λε­ο­πτι­κών σταθ­μών οι ο­ποίοι ι­δρύ­θη­καν και λει­τούρ­γη­σαν πα­ρα­νό­μως, α­ντί­κει­ται προς το Σύ­νταγ­μα».
Πο­λυε­θνι­κές δω­ρο­δο­κίες
H ε­πι­βο­λή προ­στί­μων σε πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρείες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλά­δα και προω­θούν τα προϊό­ντα τους δω­ρο­δο­κώ­ντας Έλλη­νες που έ­χουν έμ­μι­σθη σχέ­ση ερ­γα­σίας με το δη­μό­σιο, ήρ­θε να ε­πι­βε­βαιώ­σει κα­τά τρό­πο κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό αυ­τό που α­πο­τε­λού­σε α­ντι­κεί­με­νο ευ­ρέων συ­ζη­τή­σεων και δη­μο­σιευ­μά­των, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας.
Πρό­κει­ται για κυ­κλώ­μα­τα δια­φθο­ράς που ε­πι­βά­ρυ­ναν το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και συ­νε­τέ­λε­σαν στην κα­τάρ­ρευ­ση της Εθνι­κής Οι­κο­νο­μίας. Πρό­κει­ται για ε­ται­ρείες που ή­ταν στο α­πυ­ρό­βλη­το αλ­λά και υ­πε­ρά­νω υ­πο­ψίας λό­γω της θέ­σεως ι­σχύος και πρό­σβα­σης στον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό και της διε­θνούς ε­πιρ­ροής που δια­θέ­τουν. Οι διω­κτι­κές και δι­κα­στι­κές αρ­χές, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας, δεν κα­τέ­στη ε­φι­κτό να διε­ρευ­νή­σουν και να ε­πι­βάλ­λουν κυ­ρώ­σεις σε πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρείες που δω­ρο­δο­κού­σαν. Ήρθε ό­μως το Ποι­νι­κό Τμή­μα του υ­πουρ­γείου Δι­καιο­σύ­νης της… Ουά­σι­γκτον και ε­πέ­βαλ­λε πρό­στι­μα τον Απρί­λιο του 2011 σε πολ­λές πο­λυε­θνι­κές για δω­ρο­δο­κία στην Ελλά­δα.
Κα­τα­δί­κη α­πό τις Η­ΠΑ
Τα ζη­τή­μα­τα αυ­τά α­πο­τέ­λε­σαν α­ντι­κεί­με­νο της έκ­θε­σης του Οργα­νι­σμού Οι­κο­νο­μι­κής Συ­νερ­γα­σίας και Ανά­πτυ­ξης (ΟΟ­ΣΑ) τον Ιού­νιο του 2012. Ο ΟΟ­ΣΑ στην έκ­θε­σή του (Ιού­νιος 2012) α­να­φέρ­θη­κε σε πρό­στι­μα 350 ε­κατ. δολ. που ε­πέ­βα­λαν οι δι­κα­στι­κές αρ­χές των Η­ΠΑ τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια σε 5 πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρείες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλά­δα. Πρό­κει­ται για ε­ται­ρείες που δω­ρο­δο­κού­σαν έλ­λη­νες λει­τουρ­γούς προ­κει­μέ­νου να προω­θή­σουν σε ορ­γα­νι­σμούς του ελ­λη­νι­κού δη­μο­σίου τα προϊό­ντα τους, φαρ­μα­κευ­τι­κά, ορ­θο­πε­δι­κά, ια­τρι­κές συ­σκευές, αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νίας και τη­λε­πι­κοι­νω­νίας.
Ωστό­σο, στην Ελλά­δα οι εν­διά­με­σοι και τε­λι­κοί α­πο­δέ­κτες πα­ρέ­μει­ναν α­τι­μώ­ρη­τοι! Και αυ­τό πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι, κα­τά την εκ­δί­κα­ση αυ­τών των υ­πο­θέ­σεων, α­πο­κα­λύ­φθη­κε ό­τι κα­τέ­βαλ­λαν στους Έλλη­νες με­σά­ζο­ντες ε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια σε ει­κο­νι­κές ε­ται­ρείες και μά­λι­στα σε ο­ρι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις δρού­σαν και για λο­γα­ρια­σμό άλ­λης χώ­ρας ό­που κα­τα­βλή­θη­κε σε έ­να με­σά­ζο­ντα το πο­σό των έ­ξι ε­κα­τομ­μυ­ρίων δο­λα­ρίων για ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση οι­κο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων συ­γκε­κρι­μέ­νης ε­ται­ρείας τη­λε­πι­κοι­νω­νιών!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου