120 δόσεις: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν και να προσέξουν οι οφειλέτες


Του Σπύρου Δημητρέλη
Στη διάθεση των οφειλετών της φορολογικής διοίκησης βρίσκεται πλέον η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη νέα βελτιωμένη μορφή της ρύθμισης των 120 δόσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο με τις αλλαγές που έγιναν στη ρύθμιση στις αρχές Αυγούστου προκειμένου να αυξήσουν την ελκυστικότητά της για τους οφειλέτες, και ειδικά τις επιχειρήσεις. Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση μετά τα σχετικά αιτήματα των φοροτεχνικών.
Η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:
1. Στη ρύθμιση, έπειτα από επιλογή του οφειλέτη, μπορούν να υπαχθούν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των νέων διατάξεων, οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη, που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί βάσει δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018. Στην περίπτωση που από τον χρηματικό κατάλογο ή τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα δεν προκύπτει η αναγωγή της υποχρέωσης έως τις 31/12/2018, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της βεβαιούσας Αρχής προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.
2. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή τελωνείο ή άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης.
4. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης.
5. Ο τόκος μειώνεται αυτόματα από το 5% στο 3% μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.
6. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (δηλαδή 31/7/2019) με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
7. Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του Τaxisnet στον δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης, την οποία γνωστοποιεί στην τράπεζα ή σε τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της με κάθε πρόσφορο μέσο. Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση ("Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου - ΤΟΚ") προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου.
8. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης. Η ανατροπή της αποδέσμευσης κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή άλλης υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και, σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας, από τον προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση.
9. Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, η βεβαίωση αποδέσμευσης δύναται να χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας και, σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας, από τον προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη.
10. Οφειλέτες οι οποίοι έχουν ήδη υπαγάγει τα χρέη τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων με την αρχική της μορφή (οι επιχειρήσεις είχαν έως 36 δόσεις, ενώ τώρα έως 120 χωρίς όριο τζίρου, αλλά για οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ) μπορούν να κάνουν νέα αίτηση.
Ερωτήσεις - απαντήσεις
- Ποιες κατηγορίες υπάγονται στη ρύθμιση;
H ρύθμιση έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.
- Με ποιες προϋποθέσεις;
Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορεί, πλέον, να υποβάλλει τις δηλώσεις αναδρομικά και να εντάξει και τις οφειλές που θα προκύψουν από αυτές τις δηλώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
- Πού και πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι πολίτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση;
Η αίτηση γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του πολίτη στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της ΑΑΔΕ (π.χ. ΔΟΥ). Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί έως και τις 30/9/2019.
- Σε πόσες δόσεις ρυθμίζει κανείς τα χρέη του και από τι εξαρτάται;
Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση φτάνει έως και τις 120, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις, με περιορισμό την ελάχιστη των 20 ευρώ.
Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και πάλι έως τις 120. Για τα εισοδήματα αυτά εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του. Επίσης, προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
Ειδικότερα, για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε, συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:
- Από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ, συντελεστής 4%.
- Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ, συντελεστής 6%.
- Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ, συντελεστής 8%.
- Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ, συντελεστής 10%.
- Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ, συντελεστής 12%.
- Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ, συντελεστής 15%.
- Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 20%.
- Πάνω από 100.000 ευρώ, συντελεστής 25%.
Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών του οφειλέτη, ως εξής: α) κατά μία μονάδα για ένα τέκνο, β) κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα, γ) κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.
- Ποια είναι τα ευεργετήματα που απολαμβάνει κανείς από την υπαγωγή στη ρύθμιση;
Με μόνη την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα μειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε ποσοστό 10%.
Περαιτέρω, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 10%), εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που του προτείνεται από τη φορολογική διοίκηση.
Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση ή τη μείωση του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το Δημόσιο, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασμοί) και θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα.
Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από τον δεσμευμένο λογαριασμό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δίνεται ούτως ή άλλως δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητήσει τον περιορισμό της κατάσχεσης έως και 70%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που τηρούν τις ρυθμίσεις τους, με αίτησή τους προς τη φορολογική διοίκηση, μπορούν να κερδίζουν σε μηνιαία βάση τη μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους, σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά.
- Με ποιον τρόπο χάνεται η ρύθμιση;
Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός διμήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Εξυπακούεται ότι τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ' υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κ.λπ.
Αν η ρύθμιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, και επιδιώκεται η άμεση είσπραξη με όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα.
- Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές των νομικών προσώπων;
Με τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι επιχειρήσεις με βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, χωρίς κριτήριο τζίρου, τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να πληρώσουν το χρέος τους σε λιγότερες δόσεις θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις και στους τόκους. Ταυτόχρονα, προβλέπεται μπόνους προκαταβολής. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που θα προκαταβάλουν ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης θα έχουν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.
Για τα νομικά πρόσωπα με βασική οφειλή άνω του 1 εκατ. ευρώ εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.
- Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή, π.χ., από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 24 δόσεις.
- Για οφειλές από έκτακτη αιτία ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 36 δόσεις.
- Αν πληρώσω εφάπαξ το χρέος, τι θα γλυτώσω από προσαυξήσεις;
Κερδίζετε πλήρη απαλλαγή κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις. Ειδικότερα, οι προσαυξήσεις μειώνονται ως εξής:
α) Σε 2 έως 4 δόσεις, έκπτωση 95% των προσαυξήσεων και των τόκων.
β) Σε 5 έως 12 δόσεις, έκπτωση 85%.
γ) Σε 13 έως 24 δόσεις, έκπτωση 80%.
δ) Σε 25 έως 36 δόσεις, έκπτωση 75%.
Όσοι αποφασίσουν την πληρωμή των οφειλών σε περισσότερες από 36 μηνιαίες δόσεις θα έχουν μικρότερη έκπτωση, που θα φτάνει κατ' ανώτατο όριο το 45%. Όσοι, δε, επιλέξουν τις 120 δόσεις θα διαπιστώσουν ότι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις μειώνονται μόλις 10%.
- Είχα ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση των 120 δόσεων. Μπορώ να ενταχθώ στην καινούργια, που περιλαμβάνει τις βελτιώσεις που έγιναν;
Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση. Αυτό γίνεται με νέα αίτησή τους στο Τaxisnet.
- Έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης από την Εφορία. Με την ένταξη στη ρύθμιση θα αποδεσμευθούν οι λογαριασμοί;
Ναι. Οι λογαριασμοί αποδεσμεύονται.
Παραδείγματα
- Μισθωτός με εισόδημα 30.000 ευρώ χρωστάει 6.000 ευρώ.
Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 0.
Για τα επόμενα επιπλέον 5.000 ευρώ x 4% = 200 ευρώ
Για τα επόμενα επιπλέον 5.000 ευρώ x 6% = 300 ευρώ
Για τα επόμενα επιπλέον 5.000 ευρώ x 8% = 400 ευρώ
Για τα τελευταία επιπλέον 5.000 ευρώ x 10% = 500 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 ευρώ
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400/12 = 116,67 ευρώ
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.
- Ανώνυμος εταιρεία χρωστά στην Εφορία το ποσό των 400.000 ευρώ, από τα οποία η βασική οφειλή είναι 250.000 ευρώ. Μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 120 δόσεις των 3.862 ευρώ η καθεμιά.
- Εταιρεία χρωστά στην Εφορία το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η βασική οφειλή είναι 1,5 εκατ. Μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή της σε έως 24 δόσεις αν οι οφειλές είναι από τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις και αν είναι από έκτακτες μπορεί να τη ρυθμίσεις σε έως 36 δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου