Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...

taxheaven


Γνωρίζετε ότι: 

Εταίρος ΙΚΕ που έχει διοριστεί και διαχειριστής στην ίδια εταιρεία αποκτά ασφαλιστέα ιδιότητα για σκοπούς ΕΦΚΑ. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές «ελεύθερου επαγγελματία» με ποσοστό 26,95% μόνο επί των τυχόν αμοιβών διαχείρισης, και ελλείψει αυτών το ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος (168 ευρώ μηνιαίως), και όχι επί των διανεμόμενων κερδών που απορρέουν από την ιδιότητα του εταίρου. Επισημαίνεται ότι κατά γενικό κανόνα, άνευ της ιδιότητας του διαχειριστή, οι εταίροι ΙΚΕ δεν υποχρεούνται σε ασφάλιση.


Αντιθέτως, εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ που έχει διοριστεί και διαχειριστής υποχρεούται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με ποσοστό 26,95% τόσο επί των διανεμόμενων κερδών όσο και επί των τυχόν αμοιβών διαχείρισης. Το ασφαλιστέο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 5.860 ευρώ μηνιαίως, που υπολογίζεται στο άθροισμα από διανεμόμενα κέρδη και τυχόν αμοιβές διαχείρισης.

Από 1.6.2018, εάν οι εταίροι των προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ασκούν συγχρόνως έναντι αμοιβής καθήκοντα διαχείρισης στην ίδια εταιρεία, τότε επί της αμοιβής αυτής καταβάλλονται εισφορές «μισθωτού» (παράλληλη ασφάλιση). Εισφορές «μισθωτού» δεν καταβάλλονται, εάν τα καθήκοντα διαχείρισης ασκούνται χωρίς αμοιβή.

Δεν υφίστανται, όπως φαίνεται, κατά 60% περικοπή στη σύνταξή τους, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 13/5/2016 και ξεκίνησαν να απασχολούνται ως αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. πριν από την παραπάνω ημερομηνία. Για την εφαρμογή της παραπάνω περικοπής εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε η εκλογή και ξεκίνησε η θητεία στο Δ.Σ. και όχι ο χρόνος κατά τον οποίο αρχίζει η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (1.1.2017). Δεν είναι σαφές τι ισχύει σε περίπτωση επανεκλογής στο Δ.Σ., ιδίως εάν μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα μεταξύ λήξης και ανανέωσης της θητείας.

Νέοι συνταξιούχοι  (μετά τις 13/5/2016) υφίστανται περικοπή κατά 60% στη σύνταξή τους, ακόμη και εάν ξεκίνησαν να απασχολούνται ως αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. σε χρόνο πριν από τις 13/5/2016.

Περικόπτεται κατά 60% το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα για την οποία απασχολήθηκε και ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος. Δηλαδή, πρακτικά η περικοπή υπολογίζεται με βάση τις καταχωρισμένες ημέρες ασφάλισης. Ως ημέρες ασφάλισης θα λογίζονται οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης – συμμετοχής στο Δ.Σ., όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά των συνεδριάσεων ή τα σχετικά παραστατικά που πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ. Συνεπώς, φαίνεται ότι τελικά η επιβάρυνση του συνταξιούχου μέλους Δ.Σ. Α.Ε. θα είναι μάλλον μικρή, εφόσον οι συνεδριάσεις Δ.Σ. δεν είναι συχνές και άρα οι ημέρες ασφάλισης που θα καταχωρεί ο ΕΦΚΑ θα είναι λιγότερες από 25 ανά μήνα.

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων καταλαμβάνει υπό προϋποθέσεις και νομικά πρόσωπα με έδρα σε χώρα του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Για την εφαρμογή της απαλλαγής, η χώρα της έδρας πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «συνεργάσιμη» κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για το οποίο χορηγείται απαλλαγή. Παράλληλα, πρέπει να υφίσταται δυνατότητα παροχής πληροφοριών και στοιχείων για τα φυσικά πρόσωπα, που είναι πραγματικοί μέτοχοι ή εταίροι, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (π.χ. ύπαρξη αριθμού φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα). Επισημαίνεται, ότι από τις χώρες του ΕΟΧ, το Λιχτενστάιν χαρακτηρίστηκε ως «συνεργάσιμο» κράτος για πρώτη φορά το 2017 (ΠΟΛ.1086/2018 με την οποία έγινε αποδεκτή από τον διοικητή της ΑΑΔΕ υπ’ αρ. 207/2017 η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Από 1.4.2018 μειώθηκε σε 5% (πριν 20%) ο συντελεστής του ειδικού φόρου για διαφημίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση. Η ρύθμιση αυτή προωθήθηκε ενόψει της τότε επικείμενης αδειοδότησης των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης και προς τον σκοπό διευκόλυνσης νέων επενδύσεων. Καταλαμβάνει τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέχουν άδεια λειτουργίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσους έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο, και τους κρατικούς σταθμούς (ΠΟΛ.1089/2018).

Είναι δυνατόν σε περίπτωση εισφοράς κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 να φορολογηθεί η προκύπτουσα υπεραξία τόσο στο επίπεδο της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας όσο και στο επίπεδο της λήπτριας εταιρείας. Αυτό θα συμβεί, εάν η λήπτρια εταιρεία μεταβιβάσει τα στοιχεία του κλάδου ή διαλυθεί και η εισφέρουσα εταιρεία μεταβιβάσει τις μετοχές που απέκτησε από τη λήπτρια εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησης αυτών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax and Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com

Πηγή: Taxheaven © 

Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40709

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου