Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Οι κουτοπονηριές του Μαξίμου

Το Ποντίκι


Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου η κυβέρνηση επιδιώκει παράταση της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης

«Παγίδα» στον Τσίπρα επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση Σαµαρά µε την κύρωση από τη Βουλή της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την παράταση της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης κατά δύο µήνες (µέχρι και τις 28.2.2015 από 31.12.2014 που θα έληγε), η οποία περιέχει τρεις επιπλέον ρήτρες σε σχέση µε τη συµφωνία του 2012 και έχει στόχο να δεσµεύσει την επόµενη κυβέρνηση.

Επιπλέον, στο ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2014 και φέρει την υπογραφή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κ. Παπούλια έχουν επισυναφθεί πρώτη φορά (!) οι γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κάτι που δεν είχε συµβεί στην προηγούµενη ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2012, που κυρώθηκε µε τον Ν. 4060/2012 και τροποποιήθηκε µε την από 12.12.2012 ΠΝΠ που κυρώθηκε µε τον Ν. 411/2013.

Τώρα, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, προέκυψε η έκτακτη ανάγκη (προεδρική εκλογή - πρόωρες εκλογές) της δεύτερης τροποποίησης που αποφασίστηκε στο Eurogroup της 8ης ∆εκεµβρίου 2014. Χρειάστηκε, µάλιστα, η κύρωση της ΠΝΠ µε εκπρόθεσµη τροπολογία στην τελευταία (ενδεχοµένως) νοµοθετική... παράσταση της κυβέρνησης στη Βουλή.

Το κεφάλαιο 5


Τα επίµαχα σηµεία εντοπίζονται στο κεφάλαιο 5 της Τροποποιητικής Σύµβασης µε τίτλο «Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και ∆ικαιοδοσία»:

5.1  H παρούσα ∆εύτερη Τροποποιητική Σύµβαση και τυχόν µη συµβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση µε αυτή θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο.

5.2  Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει σχετικά µε τη νοµιµότητα, την εγκυρότητα, την ερµηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας ∆ΤΣ στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου.

5.3 Η Ρήτρα 5.2 είναι προς όφελος του ΕΤΧΣ και µόνο. Ως εκ τούτου, καµία διάταξη της Ρήτρας 5.2 δεν θα εµποδίζει το ΕΤΧΣ (σ.σ.: Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας - European Financial Stability Facility - EFSF) να κινήσει διαδικασίες σχετικά µε µία διαφορά στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας της Ελλάδας ή του δικαίου που διέπει την παρούσα ∆ΤΣ και η Ελλάδα υποβάλλεται, µε την παρούσα, αµετάκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Στον βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τον νόµο, το ΕΤΧΣ µπορεί να εισαγάγει παράλληλες διαδικασίες σε οποιονδήποτε αριθµό των δικαιοδοσιών αυτών.

5.4 Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται µε την παρούσα, αµετάκλητα και άνευ όρων, από οιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι, όσον στα ίδια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία, από νοµικές διαδικασίες σε σχέση µε την παρούσα ∆ΤΣ, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, της ασυλίας έναντι της αγωγής, δικαστικής απόφασης ή άλλης εντολής, από κατάσχεση, σύλληψη ή ασφαλιστικά µέτρα πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης και από την εκτέλεση και επιβολή εις βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στον βαθµό που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο.

Επιπλέον το ΝΣΚ στη γνωµοδότησή του, στην παρ. 12, επισηµαίνει ότι «ούτε το Κράτος - Μέλος ∆ικαιούχο ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε οποιαδήποτε από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία απολαύουν ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή άλλως από τη δικαιοδοσία, την κατάσχεση - είτε πριν είτε µετά µια απόφαση - ή την εκτέλεση σε σχέση µε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία αφορά στη ∆ΤΣ».

«Κατάπτυστο» κείµενο

Το θέµα αποκάλυψε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μητρόπουλος κάνοντας λόγο για «κατάπτυστο κείµενο» και για «αποικιοποίηση της χώρας». Ειδικότερα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραιτείται άνευ όρων και από µελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της ΤτΕ και του κράτους. Επέκρινε, µάλιστα, τον Πτ∆ που έβαλε την υπογραφή του στο ΦΕΚ.

Τις καταγγελίες Μητρόπουλου προσπάθησε να αποφύγει ο υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης ισχυριζόµενος ότι τίποτα δεν αλλάζει:

«Είναι απόλυτη και πιστή επαναδιατύπωση των προηγούµενων συµβάσεων. Στο επόµενο δίµηνο η χώρα είναι πλήρως καλυµµένη ως προς τις υποχρεώσεις της. Ουδεµία σηµασία έχουν αυτά τα οποία µας λέτε. Εκείνο που κάνει (η ΠΝΠ) είναι να καλύπτει χρηµατοδοτικά τη χώρα χωρίς κανέναν πρόσθετο όρο, χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση».

Όµως ο Μητρόπουλος επανήλθε σηµειώνοντας ότι υπάρχουν τρεις επιπλέον δεσµεύσεις, προσθέτοντας ότι «οι δανειστές βλέπουν ότι έρχεται ο Τσίπρας και θέλουν να τον έχουν κι αυτόν, όπως εσάς, δεµένο χειροπόδαρα, κάτι που δεν θα συµβεί... ∆ιότι εµείς περήφανα θα πούµε ότι αυτές οι καταπλεονεκτικές ρήτρες σε βάρος της πατρίδας δεν θα ισχύσουν, όπως και η εκχώρηση της κυριαρχίας και η παραίτηση από κυριαρχικά δικαιώµατα».

Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, απευθυνόµενη στην κυβέρνηση, τόνισε: «∆εν πρόκειται να δεσµεύσετε καµία επόµενη κυβέρνηση...». Η βουλευτής µίλησε ακόµη για «λεόντειες συµφωνίες» και για «κατάπτυστη παραίτηση» της κυβέρνησης από «δικαιώµατα της επόµενης κυβέρνησης».

Ο χρόνος µετράει πλέον αντίστροφα για την τελευταία ψηφοφορία, η οποία θα κρίνει οριστικά την προεδρική εκλογή και ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές και λήξη της παράτασης του µνηµονίου.

Η αλήθεια είναι πως η επόµενη κυβέρνηση θα βρει µπροστά της πολλά... αγκάθια και ένα από αυτά είναι και η ΠΝΠ, την οποία ψήφισε η Βουλή µε εκπρόθεσµες διαδικασίες για... µελλοντική χρήση.

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1844 στις 24 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου