Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Βουλή των Ελλήνων 20/03/2012: Κύρωση της Νέας Δανειακής Σύμβασης


Άλλη μια μαύρη μέρα προστέθηκε στην ιστορία της χώρας μας. Πέρασε πανηγυρικά από την Βουλή των Ελλήνων !!!! (αλήθεια είναι αντιπροσωπευτική για να έχει τέτοια εξουσιοδότηση;) η Νέα Δανειακή Σύμβαση.  


Έτσι ίσως εξηγούνται και τα επεισόδια στο ντέρμπι της Κυριακής, για να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, ώστε ο οικονομικά πληγμένος κάτοικος αυτής της υπέροχης χώρας, που την καταντήσανε μπανανία οι ταγοί της, να μην ασχοληθεί με τον "γάμο αλλά τα πουρνάρια".   Τα καταφέρανε δε τόσο καλά ώστε να περάσει η δανειακή σύμβαση με 213 βουλευτές. 


Για να μην ξεχνάμε, όπως και δεν πρέπει να ξεχνάμε, όλες τις Εθνικές Συμφορές που μας έχουν βρει από τους ταγούς της χώρας μας (τόσο μικροί ηγέτες κατορθώνουν να κυβερνούν τόσους πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, είναι προς επιστημονική διερεύνηση), ακολουθεί το σχετικό αρχειακό υλικό από τον ιστοχώρο της Βουλής των Ελλήνων. 
 
Α. Ο Νόμος που ψηφίστηκε 


Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της Ελληνικής Δηµοκρατίαs, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης» Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η, από 14 Μαρτίου
2012, Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση Σχε-
δίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µε-
ταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίαs, του Ελ-
ληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξου-
σιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης»,
που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 55 Φύλλο της Εφηµερί-
δας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής: 


«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δηµοκρατίαs, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλά-
δος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης» 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, 
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί το Σχέδιο της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίαs, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή χρηµατοδοτι-
κής ενίσχυσης στην Ελλάδα, έως το συνολικό ποσό των
109,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ προκειµένου ακολούθως
να υπογραφεί η Σύµβαση στις 15 Μαρτίου 2012 και να ε-
κταµιευθεί η πρώτη δόση στις 19 Μαρτίου 2012 και να
παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µε τα
παραρτήµατά της. 
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Άρθρο 1
Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης
Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Σύµβασης Χρηµατο-
δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δηµοκρατίαs, ως δικαιούχου κράτους - µέλους,
του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος,
µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυν-
σης» (“Master Financial Assistance Facility Agreement”)
για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, έως το συ-
νολικό ποσό των εκατόν εννέα δισεκατοµµυρίων και ε-
κατό εκατοµµυρίων (109.100.000.000) ευρώ, µε σκοπό
την οικονοµική ενίσχυση στο δικαιούχο κράτος - µέλος
µέσω του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως συµφωνήθηκε στο Συµβούλιο
της 12ης Μαρτίου 2012 των Υπουργών Οικονοµικών των
κρατών - µελών της ζώνης του ευρώ, µαζί µε τα παραρ-
τήµατά της, όπως το Σχέδιο αυτό µαζί µε τα παραρτήµα-
τα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµέ-
νων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσ-
σα, προσαρτώνται ως Παράρτηµα στην παρούσα Πράξη.  

Άρθρο 2 

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
1. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδό-

τηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και να
υπογράψει τη Σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1, µα-
ζί µε τα παραρτήµατά της, µε τις τυχόν αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνι-
ση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται µε το προη-
γούµενο άρθρο. 
2. Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος και τον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ., η εξουσιοδότηση να εκ-
προσωπήσουν την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αντιστοίχως, και να
υπογράψουν τη Σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1,
µαζί µε τα παραρτήµατά της, µε τις τυχόν αναγκαίες
τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευ-
κρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται µε το
προηγούµενο άρθρο. 

3. Η ισχύς της Σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 1
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της από όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζεται σε αυτήν. Με
µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών η Σύµβαση µετά την
υπογραφή της από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβά-
ζεται στη Βουλή για ενηµέρωση. 
4. Στο τέλος της παραγράφου 4  του άρθρου 1  του
ν. 4046/2012 (Α΄ 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε
να ισχύει ο ν. 4046/2012, εδάφιο ως εξής: 
«Παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιο-
δότηση να εκπροσωπήσει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και να υπογράψει την ως άνω Σύµβαση.»


Άρθρο 3  
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ,  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙ-
ΝΙΩΤΗΣ,  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑ-
ΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ» 
Άρθρο δεύτερο  
1. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995
(A΄ 143), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καταρτίζε-

ται ή αναθεωρείται ο κανονισµός λειτουργίας του Συµ-
βουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής
ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου, µε τον οποίο µπορεί
να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και τα µέτρα που δύ-
ναται αυτό να λαµβάνει ή να εισηγείται για την επίτευξη
των στόχων του, καθορίζεται η διαδικασία για την υπο-
βολή, εξέταση και παρακολούθηση των αιτηµάτων από
τις επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους φορείς
και ορίζεται χρηµατικό παράβολο για την υποβολή ή ε-
πανεξέταση κάθε αίτησης.» 
2. Συµβάσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113)
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που έληγαν µετά την έναρξη εφαρµογής
του ν. 3965/2011, παρατείνονται αυτοδικαίως από το
χρόνο λήξης τους µέχρι και την 31.12.2012.
3. Εγκρίνεται η καταβολή πρόσθετης αµοιβής στους Α-
ντιπροσώπους Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (closing
agents) ποσού µέχρι του ύψους των τεσσάρων εκατοµ-
µυρίων (4.000.000)  ευρώ,  ως αµοιβή συµβολής τους
στην επιτυχία του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων
του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα (PSI), κατά τη διενέργεια του οποίου το ποσοστό
συµµετοχής υπερέβη το 95% των πιστωτών.
Εγκρίνεται οµοίως η καταβολή προς το Διεθνές
Χρηµατοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), ποσού µέχρι του ύ-
ψους των τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων
(3.400.000) ευρώ ως έξοδα νοµικής υποστήριξης του Ορ-
γανισµού και της Οργανωτικής Επιτροπής των Πιστωτών
(creditors committee) για τη διενέργεια του προγράµµα-
τος ανταλλαγής οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου µε
τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.
Οι καταβολές της παρούσας παραγράφου διενεργού-
νται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό αίτηση των Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλα-
γής και του Διεθνούς Χρηµατοπιστωτικού Ινστιτούτου
και σχετική εισήγηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα,                                                                2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 


O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Β. Ακολουθούν τα Video της συνεδρίασης

Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/03/2012 ΡΘ' (A΄ Μέρος)

Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/03/2012 ΡΘ' (B΄ Μέρος)

Ο Αιθεροβάμων Έλλην
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου