Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Οι σημαντικότερες αλλαγές στον ΕΦΚΑ βάσει του νέου νομοσχεδίου

taxheaven


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα taxheaven

 Οι σημαντικότερες αλλαγές του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή και αφορούν στον ν. 4387/2016 είναι οι ακόλουθες:
Παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημα τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος (άρθρα 9-11).
Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016 προβλέπονται οι χρόνοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα. Στο εδάφιο δ της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται ως χρόνος ασφάλισης και ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους
εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, χωρίς να προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις, αν εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της παρ.5 του άρθρου 53 του ν.3518/2006 που αφορούν στη δυνατότητα των εγγεγραμμένων στα μητρώα του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών να αναγνωρίσουν χρόνο που είχαν πραγματοποιήσει στον κλάδο πρόσθετης  ασφάλισης, ούτε οριζόταν ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, μετά την κατάργηση των ασφαλιστικών κατηγοριών από 1-1-2017.

Αιτιολογική
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν.4387/2016
Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α' 2). Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, «οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, που έχουν εγγράφει στα μητρώα του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης, μπορούν, σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, να αναγνωρίσουν στον κλάδο κύριας ασφάλισης μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης χρόνου, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται άπαξ πριν από τη συνταξιοδότηση τους».


Η εισφορά που οφειλόταν μέχρι τις 31.12.2016 για κάθε μήνα αναγνώρισης ήταν το άθροισμα της ατομικής ασφαλιστικής εισφοράς και της κρατικής εισφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων με στοιχεία Ια' και 4α' του άρθρου 3 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, υπολογιζόμενων επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Δεδομένης της κατάργησης των ασφαλιστικών κατηγοριών, η εισφορά της αναγνώρισης από 1.1.2017 είναι 20% επί του 70% του προβλεπόμενου, κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν.4387/2016
Στο τέλος της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Η αναγνώριση του χρόνου της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α' 272) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύφους 20% επί του 70% του προβλεπόμενου, κατά την υποβολή της αίτησης, κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της ανωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση ζ, σύμφωνα με την οποία από 01-01-2017, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά με επιμερισμό μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου και τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Περαιτέρω ορίζεται ότι εάν ο διορισμός των ανωτέρω προσώπων έχει γίνει μέχρι 31/12/2016 εφαρμόζονται ως προς την εργοδοτική εισφορά τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β', 4005).

Αιτιολογική
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν.4387/2016
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση ζ', σύμφωνα με την οποία από 01-01-2017, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά με επιμερισμό μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου και τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Περαιτέρω ορίζεται ότι εάν ο διορισμός των ανωτέρω προσώπων έχει γίνει μέχρι 31/12/2016 εφαρμόζονται ως προς την εργοδοτική εισφορά τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β', 4005).
Επιπλέον προβλέπεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για όσα πρόσωπα βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 4 παρ. 11α του ν.4151/2013 επέλεξαν να διατηρήσουν το
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό
τους στις θέσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, διευκρινίζεται ότι, η εφεξής υπηρεσία τους στις ανωτέρω θέσεις θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς. Η παραπάνω διευκρίνιση, ως προς την επιλογή του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος, χρειάζεται κυρίως για τις περιπτώσεις που ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά το μεταβατικό διάστημα εφαρμογής των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.


Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν.4387/2016

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περ. ζ', με έναρξη ισχύος από 1-1-2017, ως εξής:
«ζ. Για πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Εάν ο διορισμός των ανωτέρω προσώπων έχει γίνει μέχρι 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική εισφορά η 111482/0092/30-11-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4005).
2. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα που επέλεξαν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ
παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν.
4151/2013 (Α' 103). Στην περίπτωση αυτή η εφεξής υπηρεσία τους στις ανωτέρω θέσεις θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό
καθεστώς».

Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016 αναμορφώθηκε το καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων
επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, χωρίς όμως να δίνεται δυνατότητα για τον καθορισμό υψηλότερης βάσης υπολογισμού και ως εκ τούτου υψηλότερων των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.


Αιτιολογική
Άρθρο 11
Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016
Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39, και στην παράγραφο 1 του άρθρου 40, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται το δικαίωμα στα πρόσωπα που υπάγονται στα άρθρα αυτά, να επιλέξουν βάση υπολογισμού των εισφορών τους ανώτερη από εκείνη που προσδιορίζεται βάσει του μηνιαίου εισοδήματος τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγείται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αυξήσουν το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής τους σε ικανοποίηση πληθώρας σχετικών αιτημάτων. Ειδικότερα, το ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται στον Ε.φ.Κ.Α. οποτεδήποτε, με την οποία επιλέγεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο το ύφος της βάσης υπολογισμού των εισφορών του, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της προαιρετικής καταβολής αυξημένων εισφορών επί της επιλεγείσας βάσης.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι και η περίπτωση αυτή υπάγεται στον περιορισμό περί ανωτάτου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. Περαιτέρω προβλέπονται ζητήματα σχετικά με την έναρξη  ισχύος των αποτελεσμάτων του σχετικού δικαιώματος καθώς και περιπτώσεις λήξης της ισχύος αυτών. Τέλος με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

Με την δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης διευθετούνται περιπτώσεις αμφισβητήσεων της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016 (Α' 85). Σε περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος αμφιβάλλει ως προς την υποχρέωσή του να καταβάλλει τις εισφορές που του αναλογούν κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και να υποβάλλει ΑΠΔ, η επίλυση της σχετικής διαφοράς θα διενεργηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, κατά τη διαδικασία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Άρθρο 11
Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 40 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον Ε.Φ.Κ.Α. οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το ύφος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. Η εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει και πριν τη παρέλευση του ορισθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος αυτοδικαίως, οποτεδήποτε προκύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα, καθώς και από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 , όπως τροποποιείται με το παρόν, μετά τη φράση «με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.» προστίθεται η φράση «Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 98 του παρόντος νόμου.»
3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση αμφισβήτησης της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.φ.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η εφαρμοστέα διαδικασία αντιρρήσεων και ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.» 


 Επανακαθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ (άρθρο 16)

Αιτιολογική
Άρθρο 16
Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται ενιαίοι κανόνες επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕφΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανόνες καταβολής εισφορών από 1.1.2017.
Ειδικότερα, προβλέπεται η άτοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με πάσης φύσεως οφειλές του κάθε δικαιούχου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στις περιπτώσεις ρυθμισμένων οφειλών, γίνεται συμψηφισμός με την οφειλή, κατ' αντιστοιχία με τα ισχύοντα στη φορολογική διοίκηση.

Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μισθωτών, αν η επιπλέον καταβολή συνεπάγεται και ποσό που έχει παρακρατηθεί επιπλέον από τον εργαζόμενο, προβλέπεται ο επιμερισμός του ποσού στους δικαιούχους εργοδότη και εργαζόμενο, ανάλογα με το ποσό της επιπλέον καταβολής που αντιστοιχεί στον καθένα. Η αίτηση του δικαιούχου που απαιτείται διασφαλίζει τη γνώση του εργαζομένου για το τυχόν αχρεωστήτως ποσό που του έχει παρακρατηθεί, μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του εργοδότη.

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, προκειμένου να προσδιοριστεί ότι πρόκειται για πράγματι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές και ότι δεν υπάρχουν χρέη προς τον φορέα, είναι απαραίτητο νο έχει προηγηθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές

Αποφάσεις υπ' αριθμ. 61501/3398/30.12.2016 (Β' 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β' 4330). Κατόπιν αυτής, αν στο τέλος του έτους προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταβάλει επιπλέον εισφορές και εφόσον δεν έχουν οφειλές, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται.
Περαιτέρω, προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων, παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνει το υπερβάλλον ποσό στον ΕΦΚΑ με αίτησή τους, το οποίο θα συμψηφιστεί με τις επόμενες καταβολές που θα οφείλονται από τον ασφαλισμένο.
Σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω ανάλογα με το είδος της απασχόλησης των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ν.4387/2016, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από καμία από τις δύο δραστηριότητες. Η διάταξη σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους εφαρμόζεται και για τα συνεισπραττόμενα ποσά από τον ΕΦΚΑ υπέρ τρίτων φορέων, τα οποία θα βαρύνουν τον φορέα, στον οποίο αποδίδονται κάθε φορά τα ποσά.


Άρθρο 16
Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
1. Το  Άρθρο 104 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«1. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις μισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων.
β. Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/30-12-2016 (Β' 4330) και 61502/3399/30-12-2016 (Β' 4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές.
2. Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Κάθε αντίθετη με το παρόν διάταξη καταργείται.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις.

   Προβλέπεται η:
α) πρόσβαση του συνόλου των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) για τη διευκόλυνση αιτημάτων παροχής σχετικών πληροφοριών και
β) υποχρέωση παροχής στο ΚΕΑΟ κάθε διαθέσιμης πληροφορίας από τρίτους (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κρατικές υπηρεσίες) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Αιτιολογική
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α'170)
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 προβλέπεται ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες, η εισαγγελία, οι γραμματείες των δικαστηρίων όλων των δημοσίων οργανισμών και φορέων όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία του το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, όλες οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, υποχρεούνται να παρέχουν στη φορολογική διοίκηση όλες τις πληροφορίες που κατέχουν για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής. Μεταξύ των υπόχρεων σε παροχή πληροφοριών τρίτων προσώπων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη διάταξη, περιλαμβάνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ορνανισμοί συλλονικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις.
Τα ερωτήματα που αποστέλλονται έγγραφα ή ηλεκτρονικά πρέπει να απαντηθούν εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους, ενώ σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθείγια είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών- ΚΕΑΟ, το οποίο ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από 1.1.2017 μεταφέρθηκε στον Ε.φ.Κ.Α. με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους αναφορικά με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων ελέγχουν την εισπραξιμότητα των οφειλών και εισηγούνται για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Για τον έλεγχο της εισπραξιμότητας και προκειμένου να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών των ασφαλιστικών οργανισμών έναντι των οφειλετών είναι αναγκαία η λήψη πληροφοριών που βρίσκονται στη διάθεση τρίτων φορέων και υπηρεσιών. Με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 υπέρ της φορολογικής διοίκησης ισχύει και για τις ασφαλιστικές οφειλές που εισπράττονται από το ΚΕΑΟ. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν.4174/2013 για τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, όπως ισχύει για τη φορολογική διοίκηση.

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α'170)
Στο Άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α' 170) προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για τις πληροφορίες που ζητούνται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τον έλεγχο της εισπραξιμότητας των οφειλών και τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής των απαιτήσεων των ασφαλιστικών οργανισμών».


 Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της υπό ψήφιση ρύθμισης, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι την ισχύ του υπό ψήφιση νόμου και για τα οποία προκύπτει, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το προβλεπόμενο από το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας.

Αιτιολογική
Άρθρο 22
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ή πρ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, αντίστοιχα.
Βάσει των καταστατικών διατάξεων του πρ. ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ (το οποίο είναι ήδη ενταχθέν στον ΕΦΚΑ), η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΤΕΕ (ασφάλιση ιδιότητας), χωρίς να εξετάζεται, σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, εάν υπάρχει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, στην περίπτωση του πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται και τη μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Αντίστοιχο αποτέλεσμα επιφέρει και η αντιμετώπιση της εγγραφής των δικηγόρων στο πρ. ΕΤΑΑ- ΤΑΝ, όπου η εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο συνεπάγεται στην πραγματικότητα και την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των παραπάνω αυτοαπασχολουμένων συνιστά άδικη μεταχείριση σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, πάγιο αιτημάτων οποίων αποτελεί η αποσύνδεση της ασφάλισης από την εγγραφή στο ΤΕΕ ή τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και η σύνδεση της υποχρέωσης καταβολής εισφορών με την άσκηση δραστηριότητας, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης καταβολής εισφορών από την εγγραφή στο ΤΕΕ ή το δικηγορικό σύλλογο και η σύνδεσή της με την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Με αυτό τον τρόπο, εξαλείφονται οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση και εξυπηρετείται η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων και η σύνδεση της υποχρέωσης εισφορών με τη δραστηριότητα του κάθε ασφαλισμένου και το πραγματικό του εισόδημα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.Άρθρο 22
Αποσυνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
1. Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕφΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών (TAN) tou ETAA, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγνέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.
4. Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου και για τα οποία προκύπτει, κατ' εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί.

 Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1.6.2017 έως 31.5.2019, οι κάτοικοι του οικισμού Βρίσα της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου του νομού Λέσβου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής κ.υ.α

Αιτιολογική
Άρθρο 32
Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη σε σεισμόπληκτους Ο ισχυρός σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017 που έπληξε τη Λέσβο προκάλεσε σοβαρότατες καταστροφές. Ο οικισμός Βρίσα καταστράφηκε ολοσχερώς και εκκενώθηκε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλλάσσονται οι πληγόντες από το συγκεκριμένο οικισμό από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για δύο έτη.
Στόχος είναι η ανακούφιση των συγκεκριμένων κατοίκων, οι οποίοι έχουν βρίσκονται σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες λόγω της φυσικής καταστροφής. Η αναφορά στο συγκεκριμένο οικισμό γίνεται διότι η πλήρης εκκένωσή του καθιστά αλυσιτελή τη διάκριση των κατοίκων σε πληγέντες και μη, σύμφωνα με το ν.2256/1994.
 

Άρθρο 32
Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη σε σεισμόπληκτους Οι κάτοικοι του οικισμού Βρίσατης Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου του νομού Λέσβου, όπως προκύπτουν από την τελευταία απογραφή, απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη από 1.6.2017 έως 31.5.2019, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Υγείας.

 Αλλαγή που αφορά στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους:
Συμπληρώνεται ο σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας που συστάθηκε στον ΟΑΕΔ με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων με την ενίσχυση της απασχόλησης αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ, καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύψος αυτής κ.λπ.
Επανακαθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις της τεκμαιρόμενης διακοπής του επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), προκειμένου να δικαιούνται τη χορήγηση του βοηθήματος του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (τροποποιείται το ανώτερο όριο εισοδήματος του προηγούμενου έτους και μειώνεται η περίοδος αναμονής, δηλ. της μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από 8 μήνες σε 6 μήνες) (άρθρο 52)

Αιτιολογική
Άρθρο 52
Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής μηνιαίας εισφοράς ύφους δέκα (10,00) ευρώ για τους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ. Σκοπός της μηνιαίας αυτής εισφοράς αποτελεί σήμερα η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, παρεμφερούς σκοπού με την επιδότηση ανεργίας, στους ασφαλισμένους που διακόπτουν αποδεδειγμένα τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, αποδείχθηκε στην πράξη, αφενός η αδυναμία καθολικής εφαρμογής της εν λόγω διάταξης υπό την ισχύουσα μορφή της και αφετέρου η αδυναμία ανταπόκρισής της στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται ο κατ' ουσίαν εκσυγχρονισμός των κρίσιμων διατάξεων, ώστε ο σκοπός της καταβολής της ανωτέρω μηνιαίας εισφοράς να καλύπτει μεν περιπτώσεις χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος, όπως και μέχρι σήμερα, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένων τρόπων προστασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης των ασφαλισμένων που υποχρεούνται σε καταβολή της μηνιαίας αυτής εισφοράς, δίχως να τίθεται ως μοναδικό και άτεγκτο κριτήριο η διακοπή της δρατηριότητας τους.
Στο πλαίσιο αυτό, αναπροσαρμόζονται οι προϋποθέσεις τεκμαιρόμενης διακοπής επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, ώστε να επιτευχθεί πλέον η δυνατότητα ένταξής τους στον κύκλο των δικαιούχων του οικονομικού βοηθήματος, ενώ παράλληλα θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων που θα συντελούν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην ίδια την ενίσχυση της δραστηριότητας των καλυπτόμενων από τη διάταξη προσώπων.
Τέλος, σημειώνεται ότι τις τροποποιήσεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 επιβάλλουν και λόγοι συστηματικοί, ώστε η μορφή της διάταξης να ανταποκρίνεται στη δημιουργία και λειτουργία του ΕΦΚΑ και την συνακόλουθη κατάργηση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ.
 

Άρθρο 52
Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α* 152)η φράση «ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε» και η φράση
«ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α.».

2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους.».

3. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α.», η φράση «το 1/2 της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας» αντικαθίσταται με τη φράση «το 60%
του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση» και η φράση «το τελευταίο 8μηνο» αντικαθίσταται με τη φράση «το τελευταίο 6μηνο».

4. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «που υπάγονται στον Ε.φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε., στο τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Α.».

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «από τα οικεία ταμεία» αντικαθίσταται με τη φράση «από τον Ε.Φ.Κ.Α.».

6. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των
Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του ΣΚΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Το πέμπτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους κλάδους της περ. α', καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύφος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 και 4 έως 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς των διαθέσιμων πόρων των δύο κλάδων της περ. α', καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα.».
  
https://www.taxheaven.gr Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου