Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την νέα απόφαση για παράταση έως 21.7.2017- Τι γίνεται με τις δόσεις

taxheaven


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Με την απόφαση ΠΟΛ. 1094/2017 αρχικά, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) ως εξής:

α) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του νόμου 4172/2013 των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.  Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

β) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών είναι 16η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη (παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη λόγο της αργίας του Δεκαπενταύγουστου).

γ) Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη 29η Ιουνίου 2017 και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.
Σημείωση : Υπενθυμίζουμε ότι και η παράταση η οποία είχε δοθεί το 2016 με την ΠΟΛ.1105/15.7.2016 είχε ακριβώς το ίδιο κείμενο.


δ) Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2016 (
3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.)
Παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών για τα νομικά πρόσωπα στα οποία ισχύει η παράταση της  ΠΟΛ.1094, έως τις 17.7.2017 .


α) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του νόμου 4172/2013 . Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

β) Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, έως 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
γ) Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2016 (3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.) Παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών για τα νομικά πρόσωπα στα οποία ισχύει η παράταση, έως τις 21.7.2017.

Σημ.  Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν παρατείνονται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών παραμένει η 16η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη.


Ας δούμε πως διαμορφώνονται οι ημερομηνίες υποβολής, αλλά και καταβολής του φόρου μετά την παράταση που δόθηκε:
Ι. Συνοπτικός πίνακας προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
 
Υπόχρεοι

 
Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
 
Φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
17.7.2017
2η παράταση - έως 21-7-2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
17.7.2017
2η παράταση - έως 21-7-2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία
16.08.2017 (δεν επηρεάζεται από τη δεύτερη παράταση)
 


ΙΙ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Υπόχρεοι

 
Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες άρθρου 45 ν.4172/2013
17.07.2017
2η παράταση - έως 21-7-2017

ΙΙΙ. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
α) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων χωρίς περαιτέρω έλεγχο
Μήνας

 
Ημερομηνία

 
Δόσεις

 
Ιούλιος
31.07.2017
1η δόση
Σεπτέμβριος
29.09.2017
2η δόση
Νοέμβριος
30.11.2017
3η δόση

β) Δόσεις φόρου για δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Μήνας

 
Ημερομηνία

 
Δόσεις

 
Σεπτέμβριος
29.09.2017
1η δόση
Νοέμβριος
30.11.2017
2η δόση

IV. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (δείτε και το δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.)

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

Μήνας
Ημερομηνία
Δόσεις
Ιούλιος
31.7.2017
1η δόση
Αύγουστος
31.08.2017
2η δόση
Σεπτέμβριος
29.09.2017
3η δόση
Οκτώβριος
31.10.2017
4η δόση
Νοέμβριος
30.11.2017
5η δόση
Δεκέμβριος
29.12.2017
6η δόσηhttps://www.taxheaven.gr 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου