Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Σύνταξη. Τι ακριβώς σημαίνει;*

Το Ποντίκι


Αφού κατάφεραν να στραγγίξουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τώρα οι σωτήρες μας επιχειρούν να ξετινάξουν τους συνταξιούχους και να τους πιουν το αίμα... Μείωση πάνω από 1 δισ. ευρώ από τις συνταξιοδοτικές δα­πάνες επιβάλλει η τρόικα και, από ό,τι φαίνεται, θα το πετύχει!

Έρχονται μειώσεις από 18% έως 30% στις κύριες συντάξεις, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου καταργήθηκε η 13η και 14η σύνταξη. Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχοι της χώρας αναμένεται να δουν πάλι σοβαρή μείωση των αποδοχών τους από τα ταμεία κύριας ασφάλι­σής τους (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ κ.λπ.) έπειτα από εκείνη που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Νο­έμβριο του 2012, ίσχυσε από την 1η Ιανουαρί- ου του 2013 και έφερε την κατάργηση του δώ­ρου Πάσχα, καλοκαιριού και Χριστουγέννων.

Σχεδιάζουν επίσης να κόψουν τις συντάξεις ανάλογα με τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι ασφαλισμένοι ενώ τις επικουρικές ετοιμάζο­νται να τις κόψουν τελείως! Θυμίζουμε μάλι­στα ότι η αυξημένη, επταμελής, σύνθεση του Α Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει ότι είναι συνταγματικές οι περικο­πές των κύριων συντάξεων, ενώ και πάλι λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.


Εν τω μεταξύ από το 2015 οι εργαζόμενοι θα βλέπουν με το κιάλι τις συντάξεις, αφού θέλουν αύξηση των ελάχιστων αναγκαίων ενσήμων για τη συνταξιοδότηση από τα 4.500 στα 6.000 έν­σημα!

Αναλογιστική μελέτη

Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα «δεί­χνουν» τα πρώτα επίσημα στοιχεία της απόρ­ρητης αναλογιστικής μελέτης που ετοιμάζε­ται στο υπουργείο Εργασίας για τις οικονομικές αντοχές των Ταμείων από το 2015 και μετά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της μελέτης, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες των Ταμείων παρα­μένουν υψηλές έως το 2020, ενώ η όποια μείω­ση εμφανίζεται μετά το 2025. Ωστόσο, η εκτί­μηση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη την Κομισιόν και για τον λόγο αυτόν ζητήθηκε να γίνει νέα πρόβλεψη με πλήρη δεδομένα θεωρώντας ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και οι συ­νταξιοδοτικές δαπάνες εξακολουθούν να πα­ραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα έτη.

Είναι προ των πυλών να αλλάξουν τα πά­ντα για εκατομμύρια πολίτες... Επιβάλλουν αύξηση στα όρια ηλικίας, ενοποίηση ταμεί­ων με ουσιαστική κατάργηση των επικουρι­κών, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό των συντάξεων που θα φέρει σαφή μείωση των αποδοχών.

♦ Η αύξηση των ορίων ηλικίας απαγορεύει τη συνταξιοδότηση σε χιλιάδες άτομα μειώνο­ντας έτσι τις δαπάνες για συντάξεις.

♦ Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος υπολο­γισμού των συντάξεων για όσους βγαίνουν στη σύνταξη από το 2015. Θα υπολογίζεται το σύ­νολο του εργασιακού βίου και όχι η καλύτερη πενταετία και έτσι θα υπάρξει σαφής μείωση των αποδοχών των συνταξιούχων.

♦ Παράλληλα συζητούν για αλλαγή στον υπο­λογισμό της κατώτατης σύνταξης... Σήμερα, η κατώτατη σύνταξη σε όλα τα ταμεία με 15 έτη ασφάλισης είναι 487 ευρώ. Από το ποσό αυ­τό, τα 280-310 αντιστοιχούν σε εισφορές, ενώ το υπόλοιπο είναι προνοιακό και συμπληρώνε­ται από το κράτος για να υπάρχει ικανοποιητι­κό επίπεδο διαβίωσης. Αν αλλάξει το σύστημα υπολογισμού, όπως ήδη έχει εισηγηθεί το ΙΚΑ, με ειδικούς συντελεστές με βάση τις ημέρες ασφάλισης, τότε τα νέα ποσά θα πέσουν στο επίπεδο των 300 ευρώ. Θα εφαρμοστεί άμεσα δε για όλους όσοι έχουν λιγότερα από 20 έτη και για τους 45άρηδες ασφαλισμένους.

Το ΕΚΑΣ

Η τρόικα ζητά επίσης πλήρη κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων και θέσπιση του 62ου έτους ως αφετηρία για τη συνταξιοδότηση. Σή­μερα η νομοθεσία επιτρέπει την έξοδο ακόμη και από τα 50, είτε για μειωμένη είτε και για πλή­ρη σύνταξη (Δημόσιο και ΔΕΚΟ για μητέρες με ανήλικο και 25ετία ώς το 2010).

Το υπουργείο Εργασίας μάλιστα ετοιμάζει νέα κλίμακα για το ΕΚΑΣ, με χαμηλότερα όρια εισοδήματος για τους δικαιούχους.

Το ΕΚΑΣ δίδεται σήμερα χωρίς περιουσιακά και ασφαλιστικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ανισότητες. Για παράδειγμα, κά­ποιος με λίγα ένσημα μπορεί να λαμβάνει 650 ευρώ σύνταξη και να παίρνει και τα 200 ευρώ από το ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα το εισόδημά του να διαμορφώνεται στα 850 ευρώ, ενώ κάποιος άλλος με περισσότερα ένσημα μπορεί να παίρ­νει 800 ευρώ σύνταξη χωρίς να δικαιούται το ΕΚΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παρέμβαση με την οποία διαφωνεί ρητά το ΠΑΣΟΚ.

Οι πρόωρες συντάξεις παίρνουν τέλος αφού αναμένεται να αυξήσουν τα όρια ασφάλισης για την κατώτατη σύνταξη από τα 15 στα 20 χρόνια και ταυτόχρονα κατά δύο χρόνια τα έτη ασφάλι­σης για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι αλλα­γές έρχονται στο πρώτο τρίμηνο του 2015 και η τρόικα ήδη ζητά πλήρη κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η κυβέρνη­ση ήδη έχει δεσμευτεί για το πετσόκομμα αυ­τό... Έτσι φαίνεται ότι χιλιάδες ασφαλισμέ­νοι που έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών κινδυ­νεύουν να τα χάσουν στην περίπτωση που γίνουν δραστικές παρεμβάσεις.

Το έλλειμμα

Το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) ξεκίνησε να μιλά για την προβληματική εικόνα των ταμει­ακών διαθεσίμων των Ταμείων, την οποία μας λέει ότι αποτύπωσε και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Μία σύγκριση των εκτιμήσεων των εσόδων και των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014 που κά­νει το ΥΠΟΙΚ σήμερα σε σχέση με εκείνες που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δη­μοσιονομικής Πολιτικής, τον Απρίλιο του 2014, αποκαλύπτει τις παρακάτω σημαντικές αποκλίσεις μέσα σε μόλις επτά μήνες.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων θα κλείσει φέτος στα 807 εκατ. ευ­ρώ (αντί για 649 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν τον περασμένο Απρίλιο) ή στο 2% των εσόδων τους.

Αν, όμως, σ' αυτό συμπεριλάβει κανείς το γε­γονός ότι χρειάστηκαν επιπλέον 793 εκατ. ευ­ρώ επιπλέον έσοδα από τον τακτικό προϋπολο­γισμό και τις εισπράξεις Δημοσίου υπέρ τρίτων για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για δα­πάνες, τότε η συνολική απόκλιση από τους φε­τινούς στόχους των ταμείων ανέρχεται στα 1,6 δισ. ευρώ ή στο 4,5% των προβλεπόμενων εσό­δων τους (με βάση το Μεσοπρόθεσμο).

Συγκε­κριμένα:

♦ Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (τρέ- χουσες και ληξιπρόθεσμες) θα είναι τελικά κατά 5% λιγότερα (12,053 δισ. ευρώ αντί 12,695 δισ. ευρώ, δηλαδή 642 εκατ. ευρώ λιγότερα) από τις προβλέψεις του περασμένου Απριλίου.

♦ Αντίθετα, τα έσοδα από τον τακτικό προϋ­πολογισμό είναι κατά 0,4% περισσότερα (9,457 δισ. ευρώ αντί 9,413 δισ. ευρώ, δηλαδή 44 εκατ. ευρώ περισσότερα).

♦ Τα έσοδα από τις εισπράξεις υπέρ Δημο­σίου και τρίτων θα είναι κατά 7% περισσότερα (10,643 δισ. ευρώ αντί 9,894 δισ. ευρώ, δηλα­δή 749 εκατ. ευρώ). Μ' άλλα λόγια, τις απώλει­ες από τις ασφαλιστικές εισφορές (642 εκατ.
ευρώ) τις καλύπτουν οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (793 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, τα έσοδα για τα ασφαλιστικά τα­μεία (πλην Δημοσίου) διαμορφώνονται το 2014 στα 36,812 δισ. ευρώ έναντι 35,554 δισ. ευρώ που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο του περα­σμένου Απριλίου (σ.σ.: 1,258 δισ. ευρώ ή 3,4% περισσότερα).

Η ανάγκη για αυξημένα έσοδα για τα ασφα­λιστικά ταμεία οφείλεται, όμως, στις αυξημένες ανάγκες για δαπάνες. Συγκεκριμένα:

♦ Οι δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων δι­αμορφώνονται, σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού, στα 37,618 δισ. ευρώ ένα­ντι 36,200 δισ. ευρώ που προέβλεπε το Μεσο­πρόθεσμο (σ.σ.: 418 εκατ. ευρώ περισσότερες ή 1,1%). Γι' αυτόν τον λόγο το έλλειμμα στο ισο­ζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων κλείνει φέτος στα 807 εκατ. ευρώ έναντι 649 εκατ. ευρώ που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο.

♦ Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες για κύριες και επι­κουρικές συντάξεις αυξάνονται τελικά το 2014 κατά 0,9% σε σχέση με τις προβλέψεις του Με­σοπρόθεσμου (23,209 δισ. ευρώ έναντι 22,978 δισ. ευρώ ή κατά 231 εκατ. ευρώ).

♦ Οι δαπάνες για προνοιακές παροχές ήταν ελάχιστα μεγαλύτερες από τις αρχικά προβλε- πόμενες (2,026 δισ. ευρώ έναντι 1,980 δισ. ευρώ).


Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1840 στις 26 Νοεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου