Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Kάναν τη Θράκη Κόσοβο;

Το Ποντίκι


Όταν για πρώτη φορά στο «Π» γράφαμε την 1η Σε­πτεμβρίου 2011 για «Το γερμανικό κρατίδιο Ήλι­ος» που ετοίμαζε ο… αλήστου μνή­μης υπουργός Παπακωνσταντίνου, πολλοί ήταν εκείνοι που μας είπαν ή μας διαμήνυσαν ότι πέφτουμε στην παγίδα της συνωμοσιολογίας και της υπερβολής.
Γράφαμε, βλέπετε, τότε ότι… ο «mister Mνημόνια», εγκαταλείποντας το υπουργείο Οικονομικών και πη­γαίνοντας στο ΥΠΕΚΑ, είχε πάρει μα­ζί του τους φακέλους, που δεν ήταν τίποτε άλλο από «τους ευσεβείς πό­θους των Γερμανών για την εγκαθί­δρυση στην ελληνική επικράτεια γερ­μανικών «κρατιδίων».


Και επισημαίναμε ακόμη ότι «οι απαιτήσεις των Γερμανών δεν είναι απλές, αφού ζητούν την παραχώρη­ση δημοσίων εκτάσεων για τη λει­τουργία ενός κλειστού κλαμπ επιχει­ρηματιών, οι οποίοι θα πληρώνουν λιγότερους φόρους και λιγότερους δασμούς, ενώ θα έχουν και προνομιούχες ελαστικές ρυθμίσεις όσον αφο­ρά τα μισθολογικά ζητήματα και γενι­κότερα τις εργασιακές σχέσεις»…


Ο «αθόρυβος» Φούχτελ


Ακολούθησαν δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων από τον σκληρό κύριο Σόιμπλε που μας έλεγε ότι «η χώρα έχει να πουλήσει ήλιο» και λίγο αρ­γότερα είχαμε και ένα ακόμη ασυνή­θιστο γεγονός, όχι μόνο στα ελληνικά πράγματα, αλλά και στη διεθνή σκηνή, που πέρασε στα ψιλά με τη φολκλορι­κή διάσταση της προσωπικότητας ενός μέλους της γερμανικής κυβέρνησης.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, η φράου Μέρκελ, αποστέλλει στην Ελλά­δα έναν εντεταλμένο και εν ενερ­γεία υφυπουργό, τον περίφημο κύριο Φούχτελ, για να ασχοληθεί με τα θέ­ματα ανάπτυξης, τις γερμανικές επεν­δύσεις στην Ελλάδα, αφήνοντας ταυ­τόχρονα να διαρρεύσει ότι η ενασχόλησή του θα ήταν η δημιουργία των ΕΟΖ στην Ελλάδα..

Εκείνο που ήταν ακόμη πιο ασυνή­θιστο, είναι το γεγονός ότι ο εν λόγω κύριος Φούχτελ όχι μόνο ήλθε, αλλά εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη (κανένας δεν μας εξήγησε τους λό­γους), όπου και πλέον έχει αρχίσει αθόρυβα να δρα ανεξέλεγκτα, κάνο­ντας περίεργες επαφές αλλά και πα­ρεμβαίνοντας στα ελληνικά πράγμα­τα, χωρίς κανένας απολύτως αρμόδι­ος οικονομικός ή κυβερνητικός παρά­γοντας να αντιδρά!!!

Στόχος του Γερμανού υφυπουργού φαίνεται ότι είναι στην κυριολεξία η Θράκη και η δημιουργία εκεί Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ), συνεργα­ζόμενος με περίεργους κύκλους και περίεργα οικονομικά fora, προφανώς για να δημιουργηθεί σε πρώτη φάση ευνοϊκό κλίμα για την απαραίτητη δη­μιουργία της Ειδικής Οικονομικής Ζώ­νης, πάντα «για το καλό της σωτηρίας της περιοχής.
Και δεν έφτανε μόνο αυτό, ο Γερ­μανός υφυπουργός «ξεσπάθωσε», πήρε θάρρος και άρχισε να αλωνίζει την Ελλάδα συμπεριφερόμενος ως κατακτητής (άραγε έχει την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου), να πηγαί­νει στην Κέρκυρα ή στην Κρήτη και να προγραμματίζει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς κάθε περιο­χής, περιφερειακά συμβούλια κ.λπ., για να ενημερωθεί για την οικονομι­κή κατάσταση των περιφερειών, να προτείνει αναπτυξιακά προγράμματα και να ξεκινήσει παρεμβάσεις.


Του τα έψαλαν


Συναντήσεις στις οποίες «γιουχαρίστηκε» αρκούντως από διαδηλωτές που στην κυριολεξία τον κυνήγησαν και στα δύο νησιά, στις έδρες των περιφερειών, όπου τ’ άκουσε από ορισμένους εκλεγμένους περιφερει­ακούς άρχοντες. Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά, υπάρχουν και μηχανισμοί τοπικών κέντρων υποτέλειας που επιθυμούν να διευκολύνουν τους «επενδυτές», έτοι­μοι να συνεργαστούν μαζί τους, προκειμέ­νου να κατασπαράξουν τους πλουτοπαρα­γωγικούς πόρους των περιφερειών αυτών και να στείλουν τους εργαζομένους στα σύγχρονα Νταχάου των Ειδικών Οικονομι­κών Ζωνών.Ανησυχία για τη Θράκη


Όμως εκεί που τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις εί­ναι στη Θράκη, όπου φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να πυκνώνουν τα σύννεφα που δημιουργούν οι παρεμβάσεις όχι μόνο του Φούχτελ και των γερμανικών συμφερό­ντων, αλλά και των εξ Ανατολών γειτόνων μας, όπου με πρόσχημα την Ειδική Οικο­νομική Ζώνη που προσεκτικά προετοιμά­ζεται να δημιουργηθεί, παίζονται «μυστή­ρια παιχνίδια».


Στις 22.6.2012 γράφαμε ότι η Θράκη, τα τελευταία χρόνια «έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι – εξαιτίας όχι μόνο της επίσημης τουρκικής πολιτικής, αλλά και της συνή­θους δράσης των Τούρκων επίσημων και ανεπίσημων πρακτόρων που αλωνίζουν από τη μια άκρη στην άλλη, δημιουργώντας “κλίμα” αναβρασμού στο εσωτερικό της μειονότητας» και επιδιώκοντας την «κοσοβοποίηση» της περιοχής. Στο πιο ανησυχητικό από τα παιχνίδια αυτά, το «Π» έχει αναφερθεί εδώ και καιρό.

«Πρόκειται» γράφαμε «για τη βούληση ξένων επιχειρηματικών και πολιτικών κύ­κλων να δημιουργήσουν ακριβώς εκεί την πρώτη Ειδική Οικονομική Ζώνη, στο πλαί­σιο του περίφημου “αναπτυξιακού σχεδί­ου”».

Μάλιστα η δημιουργός αυτού του forum, σε τοπική εφημερίδα της Αλεξανδρούπο­λης σημείωνε πως, για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, χρειάζεται πλέον... μόνο η πολιτική βούληση, δηλώνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι έχει ολοκληρωθεί η προ­ετοιμασία για τη δημιουργία της ΕΟΖ, με τα σχέδια αυτά να μένουν απόρρητα στα συρτάρια, προφανώς για να μη μάθουν οι εργαζόμενοι πως οργανώνεται η δουλοπα­ροικία.

Γράφαμε μάλιστα: «Το θέμα έχει δύο όψεις. Την ορατή, όπως καταγράφηκε πρόσφατα στο Χρηματοοικονομικό Φό­ρουμ Θράκης, αλλά και την αθέατη, όπως μεθοδικά προωθείται σε αγαστή συνεργα­σία μεταξύ των Βρυξελλών και της ελληνι­κής πλευράς με την κλασική γερμανική... συνδρομή».

Σε μια στιγμή λοιπόν που η συνεχώς αυ­ξανόμενη φτώχεια αγγίζει σχεδόν εξίσου τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους της Θράκης, δηλητηριάζεται όλο και πε­ρισσότερο η ατμόσφαιρα, όση ψυχραιμία και λογική κι αν επιδεικνύουν, ευτυχώς, πολλοί.

Ούτε βέβαια είναι τυχαίο το γεγονός ότι την ίδια στιγμή διευκολύνεται ιδιαίτε­ρα η συνεχής ενίσχυση της τουρκικής πα­ρέμβασης στην οικονομία της Θράκης, με δούρειο ίππο τη ραγδαία ανάπτυξη της τουρκικής τράπεζας και τη σταδιακή γιγάντωσή της.

Η γεωγραφική κρισιμότητα της συγκε­κριμένης περιοχής και ζώνης είναι η αθέ­ατη πλευρά του θέματος. Πριν από αρκε­τούς μήνες η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέ­ου είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην... αξιοποίηση της Θράκης και είχε θέσει κα­τά προτεραιότητα την προώθηση για υλοποίηση αυτών των ιδεών και σχεδιασμών. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι ένα από τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής έγραφε: «Ελλάδα, η πρώτη γερμανική αποικία στη Δυτική Ευρώπη», ούτε και ότι κάποιοι «φι­λέλληνες» επιχειρηματίες ανέλαβαν να σώσουν τη Θράκη.


Άνθιμος: Δεν θα δεχτούμε τρίτους ως επικυρίαρχους


Δυστυχώς στη Θράκη σήμερα τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα, με την ελληνική κυβέρνηση να είναι απούσα και εκεί να αλωνίζουν και να προετοι­μάζονται κάποιοι φίλοι του Φούχτελ σε συνερ­γασία με Γερμανούς και ντόπιους επιχειρημα­τίες να αναλάβουν δράση, αδιαφορώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρ­ξουν για την εθνική ασφάλεια της χώρας και ιδιαίτερα αυτής της ευαίσθητης περιοχής

Μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό προπαγάν­δας για την αναγκαιότητα της δημιουργίας ειδικής ζώνης δουλοπαροικίας, έχει ξεσπα­θώσει εκφράζοντας τις σοβαρές επιφυλάξεις του για τα περίεργα αυτά σχέδια ο μητροπο­λίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, που βλέ­πει και άλλου είδους κινήσεις να αναπτύσσο­νται… και προειδοποιεί την ελληνική πολιτεία, η οποία μέχρι σήμερα «κωφεύει και αδιαφο­ρεί», να δράσει και να σχεδιάσει μια εθνική αναπτυξιακή πολιτική στη Θράκη.

Συμβαίνουν «σημεία και τέρατα», ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και την αναγκαι­ότητα της ΕΟΖ και όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ Θράκης στο οποίο, όπως καταγγέλλει και ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, μίλησαν πολλοί «φιλέλληνες», κυρίως επιχειρηματίες και τοπικοί επαγγελματίες που με πάθος «σπρώχνουν» τα πράγματα προς τη «σωτήρια» αυτή λύση.

Ο μητροπολίτης αμφισβητεί και ανησυχεί μάλιστα για όλα αυτά που γίνονται εν κρυπτώ στα παρασκήνια και γι’ αυτό εξαπολύει τους κεραυνούς του ζητώντας περισσότερη διαφά­νεια για τη δράση αυτού του Χρηματοοικονο­μικού Φόρουμ…

«Για να πέσουν τα προσωπεία» είπε «θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές να δημοσιοποιηθούν οι βασικές παράμετροι του Forum. Πόσα και ποια είναι τα μέλη του; Ποιες δράσεις, ποια έργα, ποιες πρωτοβουλίες του Forum συνοδεύουν την προώθηση της ΕΟΖ; Ο λαός μας οφείλει να τα πληροφορηθεί, προκειμένου να αξιολογή­σει τη συνολική πρόταση στην περιοχή».
«Επιμένω» επισημαίνει με ένταση ο ιεράρ­χης του Έβρου «και θα συνεχίσω εντονότερα να επιμένω ότι το προβατόσχημο “Economic Forum of Thrace” και η προώθηση των απόψε­ών του θα είναι η καταστροφή της ιδιοπροσωπίας και της εδαφικής ανεξαρτησίας της Θρά­κης».Ποιοι κρύβονται


Ακολουθεί μια επιγραμματική αναφορά των ζητημάτων που προκαλούν την ιδιαίτερη ανησυχία του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλε­ως και όλων όσοι εξακολουθούν να μην... κοι­μούνται ήσυχοι από τη φιλελληνική και φιλάνθρωπη δράση του Φούχτελ και των... φίλων του. Έτσι, λοιπόν, ο μητροπολίτης:
Επισημαίνει: Η εμμονή στην ιδεοληψία θε­σμοθέτησης ΕΟΖ στη Θράκη είναι άκρως επι­κίνδυνη και διόλου αθώα. Η διαφοροποίηση του γεωγραφικού μας διαμερίσματος από την υπόλοιπη πατρίδα μας θα είναι απαρχή εδα­φικής ανεξαρτητοποιήσεως.

Θυμίζει: Υπήρξαν ευεργετικοί Αναπτυξι­ακοί Νόμοι για την περιοχή, αλλά δυστυχώς σκυλεύτηκαν. Υπάρχουν ακόμα τρόποι για τη διακοπή της οικονομικής αιμορραγίας της Βορείου Ελλάδος προς τις πέριξ βαλκανικές χώρες.

Τονίζει: Η ελληνική Θράκη έχει ιδιαιτερό­τητες και ιδιοπροσωπία, γνωστά σε όλους, φί­λους και εχθρούς, που δεν επιτρέπουν την οι­κονομική διαφοροποίησή της από τον εθνικό κορμό. Υπάρχουν νόμοι, μέτρα, σχεδιασμοί και «εργαλεία» για την αναπτυξιακή στρατη­γική της ευρύτερης περιφέρειας

Εξομολογείται: Όσοι ζουν στη Θράκη αγωνιούντες και αγωνιζόμενοι για το μέλλον της, τρομάζουν όταν βιώνουν ξαφνικά την εισβο­λή διαφόρων «σωτήρων» της οι οποίοι δεν έχουν διαχρονική και σταθερή παρουσία στον τόπο μας, ούτε προτείνουν διάφανους στό­χους, αλλά αντιθέτως με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα καθίστανται αμφιλεγόμενες μέχρι και ύποπτες οι εν λόγω «σωτήριες» δι­ασυνδέσεις.

Προειδοποιεί: Να μην ανοίξει στη Θράκη η πόρτα σε κατεστρωμένα «σχέδια επί χάρτου» που η επίκαιρη οικονομική δυσπραγία «βο­λεύει» την ύποπτη εφαρμογή τους. Δεν είναι καιρός για απομονωτισμούς. Το σοβαρό πρό­βλημα της Θράκης είναι άλλης μορφής και όχι μόνο οικονομικό… Η θεσμοθέτηση ΕΟΖ στην περιοχή μας θα είναι μία ομολογία ότι χάνου­με τη μάχη και παραδινόμαστε ως κοινωνία σε τρίτους επικυρίαρχους.

Κάνει έκκληση: Να σταματήσει ο κλεφτο­πόλεμος που διεξάγεται «εν κρυπτώ και παραβύστω» από μία κυρία, πίσω από την πλάτη μας, κάτω από τα πόδια μας, χωρίς να αρθρώ­νεται επίσημα και υπεύθυνα ολοκληρωμένη πρόταση.

Τέλος, τονίζει ότι στη Θράκη υπάρχουν και λειτουργούν θεσμοί, φορείς, οργανισμοί, υπάρχουν και οι πολίτες της που σηκώνουν το βάρος της προοπτικής και του μέλλοντός της. Και τονίζει με νόημα ότι ο δικός μας φόβος δεν είναι ανυπόστατος ούτε φανταστικός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου