Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης Ε9 έτους 2012

in.gr
Πως να το συμπληρώσετεΣτο παρακάτω άρθρο αναλύουμε τον τρόπο συμπλήρωσης του Ε9 στις περιπτώσεις που υπάρχει μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης (χωρίς μεταβολή των ακινήτων) καθώς και μεταβολή των ακινήτων με ταυτόχρονη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης.


Η δήλωση Ε9 είναι κοινή για τους έγγαμους και τα τέκνα που τους βαρύνουν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ΓΓΠΣ από τον υπόχρεο και τη σύζυγο εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα.

1.Υπόχρεοι σε  υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012


1.1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2011,ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους. Αν τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλουν μόνο το Ε9 μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται.

1.2. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο Ε9 τα προηγούμενα έτη (2005 έως 2011).

1.3. Εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του υπόχρεου-φυσικό πρόσωπο  και αφού στην δήλωση στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως 2011 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.


Τονίζεται ότι οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των προστατευόμενων τεκνών αφορούν τα πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.

Παράδειγμα
Υπόχρεος σε δήλωση αποκτά δίδυμα (αγόρι και κορίτσι) εντός του 2011. Γίνεται δωρεά στο αγόρι ενός αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος στην πρώτη σελίδα του Ε9 θα αναγράψει τα στοιχεία μόνο του υιού και θα αναγράψει στο εσωτερικό του εντύπου το αγροτεμάχιο.

1.4. Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. υποχρεούται σε υποβολής δήλωσης Ε9.

1.5. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Ε9 προηγούμενων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.


2. Διαγραφή ακινήτου, το οποίο είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερα έτη.


Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται.
Επισημαίνεται πως αν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη καταγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών, η αναγραφή  των στοιχείων του ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού.
Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. Αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).


3.Μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί στα έντυπα Ε9 τα προηγούμενα έτη.
Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι στην 1η Ιανουαρίου 2012.

Στη στήλη κωδικός μεταβολής (24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 ), θα γραφεί ο κωδ. Αριθμός 2 ( μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί).


4.ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  Ε9 2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.


α). Μεταβολή οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2011


Ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλει δήλωση μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί τα προηγούμενα έτη. Διαγραμμίζονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου οι ενδείξεις  “Σχέση με τον υπόχρεο-Σύζυγος” και “Μεταβολή σχέσης-Εισαγωγή”.

β). Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2012 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλει δήλωση Ε9 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας “X” στις αντίστοιχες ενδείξεις “Σχέση με τον υπόχρεο –Τέκνο και “Μεταβολή σχέσης-Διαγραφή –Άλλη αιτία.” Στο εσωτερικό του εντύπου δεν αναγράφεται κανένα στοιχείο ακινήτων.

γ). Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.


Στην περίπτωση που ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου στο κοινό Ε9, υποβάλλει για το 2012 δήλωση και αναγράφει στην πρώτη σελίδα, την σύζυγο σημειώνοντας ‘X” στις αντίστοιχες ενδείξεις “Σχέση με τον υπόχρεο-Σύζυγος” και “Μεταβολή σχέσης-Διαγραφή –Άλλη αιτία”. Στο εσωτερικό του εντύπου δεν αναγράφεται κανένα στοιχείο ακινήτου.

δ). Μεταβολή λόγω θανάτου υπόχρεου σε δήλωση του Ε9.


Σε περίπτωση που ο υπόχρεος αποβιώσει μέχρι τις 31/12/2011, οι κληρονόμοι στη δήλωση Ε9 που θα υποβάλλουν για λογαριασμό του, θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας “X”  στην ένδειξη “Διαγραφή λόγω θανάτου”, όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας “X”στις αντίστοιχες ενδείξεις “Σχέση με τον υπόχρεο” καθώς και “Μεταβολή-Διαγραφή - Άλλη αιτία. Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.


5. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε9 2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.


α). Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητα του την 1η Ιανουαρίου 2012.


Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές σε ακίνητα του τέκνου οφείλει να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων με την οποία θα δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν τα ακίνητα που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός  των ακινήτων θα αναγραφεί εκείνος των δηλώσεων των προηγούμενων ετών του γονέα του. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20121,20122,….,201210,201211…κ.ο.κ. Δηλαδή ο α/α 2012ΧΧ χρησιμοποιείται μόνο για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2011(νέα ακίνητα).
Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. Αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου, υποχρεούται στην δήλωση Ε9 έτους 2012 να διαγράψει το τέκνο στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

Προσοχή


Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.Α.Κ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.Α.Κ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Κ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.Α.Κ. έτους 2009 και ο Α.Τ.Α.Κ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009.

β). Σύζυγος που για οποιαδήποτε λόγο υποβάλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2012.


Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται από την σύζυγο τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός αναγράφεται εκείνος της δήλωσης Ε9  με τον οποίο δηλώθηκε για πρώτη φορά το ακίνητο.

Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. Αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου στο κοινό Ε9, υποχρεούται στην δήλωση του Ε9 έτους 2012 να διαγράψει τη σύζυγο στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

γ). Τέλεση γάμου εντός του 2011 και παράλληλη μεταβολή περιουσιακής κατάστασης


Στην περίπτωση γάμου και εφόσον η σύζυγος είχε δηλώσει ακίνητα σε προηγούμενα έτη, ο υπόχρεος σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9, αναγράφοντας στη πρώτη σελίδα τα στοιχεία της συζύγου, σημειώνοντας “X” στις αντίστοιχες ενδείξεις “Σχέση με τον υπόχρεο-Σύζυγος” και “Μεταβολή σχέσης-Εισαγωγή”. Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του έτους 2011 (μεταβολή, διαγραφή, ακινήτου ή εισαγωγή νέου ακινήτου).

*Βασισμένο στο βιβλίο «Φορολογικές δηλώσεις 2012 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης – για φυσικά Πρόσωπα» των κκ. Χ.Παύλου – Ι.Γκούρλια


Μαρία Καλουμένου, λογίστρια, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου