Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Πως μπορεί να συλληφθεί η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η φοροκλοπή


Του Αντώνη Μακρή * 
Ορισμοί
Φοροδιαφυγή αποκαλείται η καθοιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές
Φοροαποφυγή αποκαλείται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών Πρακτικών που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της Εμπορικής νομοθεσίας της φορολογικής πρακτικής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο την μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου.
Φοροκλοπή αποκαλείται το σύνολο των ενεργειών ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ενώ εισπράττει ως ενδιάμεσος τους αντίστοιχους φόρους δεν τους αποδίδει στον τελικό αποδέκτη που είναι συνήθως κρατική οντότητα.
Οι διαδικασίες είσπραξης των φόρων συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ οδηγούνται συνήθως σε αδιέξοδο προσφέροντας χώρο στους επιτηδείους της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φοροκλοπής.
Γι αυτό το λόγο η προσέγγιση του προβλήματος πρέπει να γίνει με άλλες μεθόδους οι οποίες δεν θα απαιτούν χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες καθώς και μακροχρόνια εκπαίδευση ανθρώπων. 
1.  Η μη δυνατότητα ελέγχου των επιχειρήσεων και των ιδιωτών όσον αφορά την φοροδιαφυγή , φοροαποφυγή και φοροκλοπή αποτελούν βασικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης μιας χώρας.
2.  Καθώς επίσης και η μη είσπραξη-απόδοση του ΦΠΑ

Αν διορθωθούν αυτά μόνο τότε μπορούν να επανασχεδιαστεί ένα δίκαιο και αναλογικό φορολογικό σύστημα οι εν γένει φορολογικοί συντελεστές προς όφελος του πολίτη-καταναλωτή και της πολιτείας.
Το σχέδιο που ακολουθεί καλύπτει και τις δύο ανάγκες
Προϋποθέσεις:
1. Πρώτα απ όλα απαιτείται η online σύνδεση όλων των επιτηδευματιών με τις κεντρικές φορολογικές αρχές. Όλες οι ανταλλαγές οποιουδήποτε παραστατικού καθώς και η παραγωγή οποιονδήποτε φορολογικών στοιχείων θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην κεντρική φορολογική αρχή (για λόγους αποκέντρωσης υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με το τοπικό περιφερειακό ελεγκτικό κέντρο).
2. Η ύπαρξη ενός περιφερειακού ελεγκτικού κέντρου σε κάθε δομημένη περιφέρεια της χώρας όπου θα συστεγάζονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
3. Με την έναρξη επιτηδεύματος θα παραλαμβάνει  δωρεάν με χρησιδάνειο ή με ελάχιστο κόστος ο υποψήφιος επιτηδευματίας ένα laptop, ένα modem και  έναν printer αποδείξεων καθώς και ένα pos ή μια εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο για την διαχείριση της κάρτας πληρωμής των πελατών του (ταυτόχρονα θα του παραδίδεται κωδικός σύνδεσης δωρεάν, σε εταιρεία παροχής internet).
4. Η ύπαρξη κάρτας για όλες τις αγορές (πιστωτική, debit ή τραπεζική κάρτα προπληρωμής).
Χρησιμοποιώντας μια εκ των ανωτέρω καρτών κατά την ολοκλήρωση της πώλησης στο λογαριασμό της αντίστοιχης εταιρείας θα κατατίθεται το καθαρό ποσό της πώλησης ενώ στον κρατικό λογαριασμό θα κατατίθεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ. 
Ταυτοχρόνως θα αναρτάται στην αντίστοιχη μερίδα του πελάτη τα στοιχεία του αντίστοιχου παραστατικού πώλησης καθώς και ένα ποσό που θα προκύπτει ως ποσοστό (πχ 3%) επί της καθαρής αξίας του συγκεκριμένου παραστατικού. ‘Όλα τα ανωτέρω ποσά θα μειώνουν τη φορολογική υποχρέωση του πελάτη καταναλωτή και αν δεν υπάρχει αυτή θα επιστρέφονται ως μετρητά στο τέλος του οικονομικού έτους στον συμμετέχοντα πολίτη-καταναλωτή.
Όσον αφορά τις πωλήσεις BtoB  η διαδικασία δύναται να επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω μόνο κατά την ώρα της πληρωμής των τιμολογίων ( οι επί πιστώσει πωλήσεις θα διενεργούνται όχι μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών αλλά μέσω συμφωνητικών που θα αναρτώνται στο online σύστημα το διασυνδεδεμένο με την φορολογική αρχή) με αυτόν τον τρόπο η είσπραξη του ΦΠΑ των πωλήσεων από την πολιτεία θα πραγματοποιείται όταν θα τον εισπράττει και η εταιρεία που διενεργεί την πώληση. Η όλη αυτή διαδικασία θα έχει  προκαθορισμένο όριο ολοκλήρωσης της πώλησης οριζόμενο από την πολιτεία (πχ 6 μήνες). Στην διαδικασία πωλήσεων B to B δεν θα υπάρχει bonus επιστροφής χρημάτων.
5. Η μικρή φορολογία επί των αγορών εκκαθαριζόμενη κάθε τέλος εκάστου μηνός.
Η φορολογία επί των αγορών θα δημιουργεί υποχρέωση στην επιχείρηση- επιχειρηματία να αποδίδει κάθε τέλος του μηνός τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις του (οι οποίες θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και διασταυρωμένες λόγω της on line παρακολούθησης των τιμολογίων και των παραστατικών από την κεντρική ελεγκτική αρχή ή το αρμόδιο περιφερειακό ελεγκτικό κέντρο) και αφού τις έχει συμψηφίσει πρώτα με τον ΦΠΑ  των  αγορών του εν λόγω μήνα που έχει λαμβάνειν από τις φορολογικές αρχές.
6. Η ύπαρξη ενός μόνον επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού σε κάθε επαγγελματία-επιχείρηση με επιταγές πράσινες φωσφοριζέ και χωρίς δικαίωμα οπισθογράφησης και μεταχρονολόγησης, γεγονός που θα κάνει διακριτές αυτές τις επιταγές και θα εξαλείψει τη φούσκα των μεταχρονολογημένων επιταγών.
7. Ονομαστικές αποδείξεις με ΑΦΜ ή ταυτότητα από όλους προς όλους.
Η ονομαστικοποίηση θα γίνεται απευθείας στην φορολογική αρχή με την χρήση κάρτας (η οποία φέρει το όνομα του χρήστη).
8. Ο έλεγχος μέσω της φορολογικής αρχής άμεσης επέμβασης επί όλων των διακινήσεων των φορτηγών-ΙΧ στο δρόμο.
9. Η ύπαρξη σώματος ελεγκτών της αγοράς σε πρώτο επίπεδο από τους δημόσιους υπαλλήλους που θα εισέρχονται στην εφεδρεία ή άλλες πρόσφορες ομοιογενείς ομάδες πληθυσμού όπως άνεργοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων κλπ.
Μετά τη διαπίστωση της ορθότητας της καταγγελίας αντίστοιχα ο ελεγκτής που την απεκάλυψε θα λαμβάνει έναν μικρό bonus καθώς και έναν αριθμό πόντων εντασσόμενος σε έναν πίνακα πρόσληψης ή επαναπρόσληψης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχα οφέλη για τις υπόλοιπες ομοιογενείς ομάδες πληθυσμού.
Απαραίτητα:
 • Η ύπαρξη ηλεκτρονικού περιουσιολογίου καθώς και η φορολόγηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων
 • Η ύπαρξη συστημάτων ελέγχου δρομολογίων μέσω δορυφόρου σε όλα τα μέσα που διακινούν εμπορεύματα
 • Η οποιαδήποτε παράβαση φορολογική να επιφέρει κλείσιμο της επιχείρησης γιαένα αντίστοιχο διάστημα χωρίς να απαλλάσσει τους εμπλεκομένους από τις υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία και τους συνεργάτες τους
 • Όλες οι οικονομικές διαχειρίσεις όσον αφορά τη σχέση του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος να μεταφερθούν στις τράπεζες
 • Και όλα τα ΚΕΠ (κέντρα επικοινωνίας πολιτών με το κράτος) να μετατραπούν και σε φορολογικές θυρίδες για την εξυπηρέτηση των πολιτών (προϋπόθεση μετάταξης αρμοδίων υπαλλήλων από τις φορολογικές αρχές).
Τέλος με την ανωτέρω διαχείριση
 • Οι επιχειρήσεις -επιχειρηματίες θα υποχρεώνονται να κόβουν παραστατικά    
 • Το ελληνικό δημόσιο θα έχει προεισπράξει τον ΦΠΑ  χωρίς να χρησιμοποιεί ενδιάμεσους
 • Θα έχει προεισπράξει τους φόρους χωρίς να χρειάζεται να ελέγχει τις επιχειρήσεις- επιχειρηματίες
 • Οι επιχειρήσεις- επιχειρηματίες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το φορολογικό τους κόστος και την διαδικασία διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεών τους
 • Το σύστημα θα αυτοελέγχεται και θα δεσμεύει τους υπόχρεους σε συμμετοχή σε αυτό
 • Οι επιχειρήσεις -επιχειρηματίες θα μειώσουν το κόστος της λογιστικής παρακολούθησης και της διαχείρισης των επιχειρήσεων.
 • Θα πληρώνουν τον ΦΠΑ μόνο όταν εισπράττουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.
10. Σταματά η επαφή φορολογικής αρχής και φορολογούμενου με ότι συνεπάγεται αυτό.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ανωτέρω σχεδίου θα είναι η συλλογή ενός μεγάλου μέρους της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φοροκλοπής γεγονός που θα δίνει το δικαίωμα στην πολιτεία να εφαρμόσει πράξεις κοινωνικής πολιτικής για την ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών ώστε να διατηρηθούν και να αναπτύξουν νέες θέσεις εργασίας.
Η πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα στατιστικών στοιχείων ακριβείας ώστε να χαράσσει με ασφάλεια την οικονομική πολιτική καθώς επίσης θα έχει και τη δυνατότητα να προσελκύει τους πολίτες-πελάτες στη συμμετοχή στο ανωτέρω σύστημα με διάφορες μεθόδους επιβράβευσης.
Όλα τα ανωτέρω έχουν δύο μόνον προϋποθέσεις: το κράτος να είναι σοβαρό και να σέβεται την ιδιωτική οικονομία διότι σε αντίθετη περίπτωση (πχ μη έγκαιρης επιστροφής του ΦΠΑ προς συμψηφισμό) θα κλείσουν εντός  έξι μηνών όλες οι επιχειρήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας, τις θέσεις εργασίας και την ομαλή εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.*Ο Αντώνης Μακρής είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης ΕλλάδαςΠηγή liberal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου