Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Μερική και Εκ περιτροπής απασχόλησηΤου Πέτρου Γ. Ραπανάκη, Οικονομολόγου - Εργασιακού Συμβούλου

Εργασιακή διαχείριση της μετατροπής των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης και παραδείγματα υπολογισμού των αποδοχών, των ημερών ασφάλισης και των αποδοχών άδειας για τους εργαζόμενους αυτούς.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Γενικά στοιχεία περί μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
2. Υπολογισμός αποδοχών μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
3. Ημέρες ασφάλισης των μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
4. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής εκ περιτροπής απασχόλησης
5. Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας εκ περιτροπής απασχολούμενων
1. Γενικά στοιχεία περί μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 3846/2010, νοείται κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου. Μερική απασχόληση υφίσταται όταν συμφωνείται παροχή εργασίας μικρότερης διάρκειας από την πλήρη. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Συνήθης μορφή μερικής απασχόλησης είναι εκείνη που εμφανίζει μειωμένο ημερήσιο ωράριο απασχόλησης (π.χ. τετράωρο) επί πενθήμερο εβδομαδιαία. Αλλες μορφές μερικής απασχόλησης είναι η απασχόληση επί πενθήμερο με μη σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας (π.χ. καθηγητές φροντιστηρίων μερικής απασχόλησης), η διαλείπουσα απασχόληση, η εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. Στο άρθρο 2 του Ν 3846/2010 και στο άρθρο 17 του Ν 3899/2010 ορίζεται ότι κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006 και του Ν 1767/1988 .

2. Υπολογισμός αποδοχών μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
Οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης.
Παράδειγμα 1ο
Υπάλληλος γραφείου εμπορικής επιχείρησης, άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία,πτυχιούχος ΑΕΙ εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης επί τετράωρο ημερησίως και επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα καθ΄ όλο το διάστημα του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και αμείβεται με τα κατώτατα όρια αμοιβών της οικείας κλαδικής συλλογικής ρύθμισης (ρεπό Σάββατο, Κυριακή). Στην περίπτωση αυτή οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται ως εξής: Οι εργάσιμες ημέρες του μήνα είναι 22. Ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με την κλαδική συλλογική ρύθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2ο εξάμηνο του 2011 ορίζεται στα 998,56 €.
Συνεπώς, οι αποδοχές του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 του εν λόγω υπαλλήλου ορίζονται σε 22 ημέρες x ημερομίσθιο.
Ωρομίσθιο = 998,56 x 0,006 = 5,99 €.
Ημερομίσθιο = Ωρομίσθιο x 4 ώρες = 5,99 x 3 ώρες = 23,96 €.
Μηνιαίος μισθός = 22 ημέρες x 23,96 = 527,12 €. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας ο υπολογισμός των αποδοχών του εργαζόμενου αυτού που απασχολείται επί 20 ώρες την εβδομάδα γίνεται αναλογικά σε σχέση με τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης ως κάτωθι:
998,56 x 20/40 = 499,28 €.
O εν λόγω τρόπος υπολογισμού κατά την άποψη του γράφοντος είναι λανθασμένος και τούτο διότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μήνα κυμαίνονται από 20 έως 23 και κατά μέσο όρο ορίζονται σε 22. Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του επί 4ωρον ημερησίως εργαζόμενου ανέρχεται εν προκειμένω σε 23,96 €, αν καθορισθεί ο μηνιαίος μισθός στα 499,28 € σημαίνει ότι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα είναι:
Μηνιαίες αποδοχές
=
499,28
=
20,84
Ημερομίσθιο
23,96
αντί των 22 ημερών που είναι το ορθόν.

Παράδειγμα 2ο
Υπάλληλος γραφείου του ανωτέρω παραδείγματος εργάζεται με καθεστώς περιτροπής απασχόλησης (επί οκτάωρο ημερησίως και κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εβδομαδιαίως καθ΄ όλο το διάστημα του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και αμείβεται με τα κατώτατα όρια αμοιβών της οικείας κλαδικής συλλογικής ρύθμισης).
Στην περίπτωση αυτή οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται ως εξής: Οι εργάσιμες ημέρες του μήνα με καθεστώς πενθημέρου είναι 22. Ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με την κλαδική συλλογική ρύθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2ο εξάμηνο του 2011 ορίζεται στα 998,56 €.
Συνεπώς, οι αποδοχές του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 του εν λόγω υπαλλήλου ορίζονται σε 22 ημερομίσθια οκταώρου x 3/5. Ημερομίσθιο = Ωρομίσθιο x (6 ώρες + 40 λεπτά) = 5,99 x 6,667 ώρες = 39,94 €. Ημερομίσθιο οκταώρου = Ωρομίσθιο x 8 ώρες = 5,99 x 8 ώρες = 47,92 ευρώ. Μηνιαίος μισθός = 22 x 47,92 x 3/5 = 632,54 €.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας ο υπολογισμός των αποδοχών του εργαζόμενου αυτού που απασχολείται επί οκτάωρο ημερησίως και για τρείς ημέρες εβδομαδιαίως καθ΄ όλο το διάστημα του υπό εξέταση μηνός γίνεται αναλογικά σε σχέση με τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης ως κάτωθι: 998,56 x 3/5 = 599,14 €.
O εν λόγω τρόπος υπολογισμού κατά την άποψη του γράφοντος είναι λανθασμένος και τούτο διότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μήνα με καθεστώς οκτάωρης ημερήσιας εργασίας επί τρεις ημέρες εβδομαδιαίως ορίζονται κατά μέσο όρο σε 22 x 3/5 = 13,2 ημέρες και με καθεστώς έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερήσιας εργασίας ορίζονται σε 13,2 x 1,2 = 15,84 ημέρες. Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του επί 8ωρον ημερησίως εργαζόμενου ανέρχεται εν προκειμένω σε 47,92 €, αν καθορισθεί ο μηνιαίος μισθός στα 599,14 € σημαίνει ότι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα:
• με καθεστώς οκταώρου θα ανέρχονται ως εξής:
Μηνιαίες αποδοχές
=
599,14
=
12,5
Ημερομίσθιο
47,92
αντί των 13,2 ημερών και
• με καθεστώς έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερήσιας εργασίας ανέρχονται σε 12,5 x 1,2 =15 αντί των 15,84 ημερών εργασίας.

3. Ημέρες ασφάλισης των μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
α) Στους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η Ειδική Ασφαλιστική Κλάση του ΙΚΑ, όπως αυτή θεσπίστηκε με το νόμο που καθιέρωσε τη μερική απασχόληση στην Ελλάδα (Ν 1892/1990 ), όπως ισχύει κάθε φορά (το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ έχει καθορισθεί από 1.10.2008 στα 8,03 €), αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο και οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν με ημερήσιο μισθό μικρότερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή τα 8,03 €.
Παράδειγμα 3ο
Ωρομίσθιου, με 20 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 6,00 € ημερήσιο μισθό, ενταγμένου στην 1η ειδική ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται όχι στα 120,00 € 20 χ 6,00 αλλά στα 160,60 € 20 χ 8,03.
β) Όσον αφορά τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με ημερήσιο μισθό μικρότερο του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (Τ.Η.) της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης(*) και ταυτόχρονα μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής Κλάσης,(**) αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφάλισης των υπόψη ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής:
Ημέρες ασφάλισης =
Σύνολο αποδοχών μισθωτού
Τ.Η.(*) 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση τον ημερήσιο μισθό μικρότερο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης.
* Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, ανέρχεται στα 11,06 €.
** Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, ανέρχεται στα 8,03 €.
Παράδειγμα 4ο
Μερικώς απασχολούμενου, με 18 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 9,00 € ημερήσιο μισθό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής:
Ημέρες ασφάλισης =
Σύνολο αποδοχών μισθωτού
Τ.Η. 1ης Α.Κ.
Ημέρες ασφάλισης =
162.00
= 14,65 = 15
11,06
γ) Όσοι μισθωτοί απασχολούνται με ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, ήτοι των 11,06 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται και μία (1) ημέρα ασφάλισης.
Παράδειγμα 5ο
Μισθωτού απασχολούμενου επί πενθήμερο εβδομαδιαία και επί πεντάωρο ημερησίως με ημερήσιο μισθό 15,00 €, οι ημέρες ασφάλισης του είναι τόσες, όσες και οι ημέρες εργασίας του. Επισημαίνεται ότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός με καθεστώς πενθημέρου κυμαίνονται ανάλογα το μήνα από 20 έως 23. Βεβαίως το ΙΚΑ δέχεται στη πενθήμερη απασχόληση με μειωμένο ωράριο σταθερά κατά μήνα τις 22 ημέρες ασφάλισης.
δ) Όσον αφορά τις ημέρες ασφάλισης των μισθωτών που απασχολούνται με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, αναφέρονται τα ακόλουθα: Οι μισθωτοί που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αμείβονται με μηνιαίο μισθό και έχουν συνεχή απασχόληση χωρίς απουσίες κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για είκοσι πέντε (25) ημέρες εργασίας, ανεξάρτητα εάν απασχολούνται επί πενθήμερο ή εξαήμερο εβδομαδιαία. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα ή άρχισαν και διέκοψαν την απασχόλησή τους ενδιάμεσα του μήνα και απασχολούνται επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, οι ημέρες που τους αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ισούνται με τον αριθμό που εκφράζει τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησής τους στο διάστημα μίας (1) εβδομάδας, προσαυξημένο όμως κατά μία (1) μονάδα μόνο αν κατά την εβδομάδα αυτή εργάσθηκαν επί τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες (παρ. 2 άρθρο 18 παρ. 4-9 άρθρο 25 ΑΝ 1846/1951 , άρθρο 18 Κ.Α ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).
Κατά συνέπεια για τους απασχολούμενους επί οκτάωρο ημερησίως και κατά τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και πάνω, αναγνωρίζεται ως ημέρα ασφάλισης μία (1) ημέρα επιπλέον των πραγματικών εργασίμων ημερών μέσα στο διάστημα της μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται επί οκτάωρο ημερησίως, ενώ αντίθετα στους μερικώς απασχολούμενους μέχρι δύο (2) ημέρες την εβδομάδα αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης τόσες ημέρες όσες πραγματικά απασχολούνται.
Παράδειγμα 6ο
Η επιχείρηση «Α» απασχολεί με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τους μισθωτούς «Θ» και «Κ».
Ο «Θ» απασχολείται επί 8ωρο κατά τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή και ο «Κ» επί 8ωρο κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη κάθε μήνα.
Πόσες είναι οι ημέρες ασφάλισής τους κατά τον υπό εξέταση μήνα;
Αύγουστος 2011
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Ο μισθωτός «Θ», για την 1η, 2η, 3η και 4η εβδομάδα του μηνός αυτού που απασχολήθηκε επί τρείς (3) ημέρες, δικαιούται τέσσερις (4) ημέρες ασφάλισης για κάθε εβδομάδα.
Για την πέμπτη (5η) εβδομάδα που απασχολήθηκε επί μία (1) θα δικαιούται μία (1) ημέρα ασφάλισης. Συνεπώς, στον μισθωτό «Θ» αναγνωρίζονται κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 δεκαεπτά (17) ημέρες ασφάλισης.
Ο μισθωτός «Κ», για την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η εβδομάδα του μηνός αυτού που απασχολήθηκε επί δύο (2) ημέρες, δικαιούται δύο (2) ημέρες ασφάλισης για κάθε εβδομάδα.
Συνεπώς, στον μισθωτό «Κ» αναγνωρίζονται κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 δέκα (10) ημέρες ασφάλισης.

4. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής εκ περιτροπής απασχόλησης
α) Στο άρθρο 2 παρ. 3 του ΝΔ 3755/1957 ορίζεται ότι οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και οι οποίοι δεν απασχολούνται κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, για λόγους που δεν οφείλονται σ΄ αυτούς, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από τις ημέρες αυτές το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς φυσικά προσαύξηση. Το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας οφείλεται στο μισθωτό, ακόμη και όταν η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Κυριακή. Όσον αφορά τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης, το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας οφείλεται σ΄ αυτούς, ακόμη και στην περίπτωση που η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Σάββατο ή άλλη ημέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος, με αποτέλεσμα να δικαιούνται εν προκειμένω, ένα επιπλέον ημερομίσθιο (πέραν δηλαδή των ημερομισθίων που αντιστοιχούν στις ημέρες εργασίας) στο διάστημα του μηνός αυτού.
Παράδειγμα 7ο
Η επιχείρηση «Α» απασχολεί με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τον ημερομίσθιο «Β» που απασχολείται επί 8ωρο ημερησίως κατά τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή με ημερομίσθιο 42,00 €. Ο εν λόγω εργαζόμενος απασχολήθηκε καθ΄ όλες τις ως άνω εργάσιμες ημέρες του μηνός Αυγούστου 2011 ήτοι απασχολήθηκε για 13 ημέρες επί οκτάωρο. Ταυτόχρονα δικαιούται και το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας της 15ης Αυγούστου που συμπίπτει με μη εργάσιμη γι΄ αυτόν ημέρα (Δευτέρα). Κατά συνέπεια δικαιούται 13 ημερομίσθια x 1,2 = 15,6 συν το ημερομίσθιο της αργίας, άρα δικαιούται συνολικά το μήνα Αύγουστο 16,6 ημερομίσθια x 42,00 = 697,20 €.
β) Όσον αφορά τους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης, αυτοί δεν θα τύχουν προσαύξησης στο μισθό τους. στην περίπτωση που η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Σάββατο ή άλλη ημέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος.
Παράδειγμα 8ο
Η επιχείρηση «Γ» απασχολεί με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό «Δ» που εργάζεται επί 8ωρο ημερησίως κατά τις ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο με σταθερό μηνιαίο μισθό 600,00 ευρώ. Ο εν λόγω εργαζόμενος απασχολήθηκε καθ΄ όλες τις ως άνω εργάσιμες ημέρες του μηνός Αυγούστου 2011.
Εν προκειμένω δεν θα τύχει προσαύξησης στο μισθό του επειδή η υποχρεωτική αργία του Δεκαπενταύγουστου συνέπεσε με ημέρα Δευτέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος. Κατά συνέπεια δικαιούται κατά το μήνα Αύγουστο το συνήθη καταβαλλόμενο μισθό των 600,00 € χωρίς προσαύξηση.

5. Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας εκ περιτροπής απασχολούμενων
Ως αποδοχές άδειας οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι, δικαιούνται τις ανάλογες προς το χρόνο απασχόλησής τους αποδοχές που θα ελάμβαναν αν κατά τον αντίστοιχο χρόνο εργάζονταν για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945 , όπως ισχύει.
Επίσης, οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται επιδόματος άδειας το οποίο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που υπολογίζονται οι αποδοχές άδειας, με τον περιορισμό όμως ότι το επίδομα άδειας δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό μισθό ή τα δεκατρία (13) ημερομίσθια.
Παράδειγμα 9ο
Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2006 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1.7.2011 η σχέση εργασίας μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1150,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011.
Ωρομίσθιο = 1150,00 x 0,006 = 6,90 €
Ημερομίσθιο 8ώρου = 6,90 x 8 ώρες = 55,20 €
Αποδοχές αδείας = 22 x 3/5 x 55,20 = 728,64 €
ή με άλλο τρόπο,
Αποδοχές αδείας = (22 x 1,2/25) x 1.150,00 x 3/5 = 728,64 €.
Επίδομα αδείας = 2/25 x Hμέρες εργασίας επί οκτάωρο ημερησίως / 5 x Μήνες απασχόλησης.
Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί εν προκειμένω να υπερβεί το μισό μισθό.
Αρα, επίδομα αδείας = 2/25 x 3/5 x 12 μήνες = 0,576 του μηνιαίου μισθού συνεπώς περιορίζεται στο μισό μηνιαίο μισθό, ήτοι στα 1.150,00/2= 575,00 €.
Παράδειγμα 10ο
Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2010 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1.7.2011 η σχέση εργασίας μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα & Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1200,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011. Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την 31.12.2011.
Ωρομίσθιο = 1200,00 x 0,006 = 7,20 €
Ημερομίσθιο 8ώρου = 7,20 x 8 ώρες = 57,60 €
Αποδοχές αδείας 2ου ημερολογιακού έτους = 21 ημέρες x 2/5 x 57,60 = 483,84 €
ή με άλλο τρόπο.
Αποδοχές αδείας = (21 x 1,2/25) x μηνιαίος μισθός x 2/5 =
Αποδοχές αδείας = (21 x 1,2/25) x 1.200,00 x 2/5 = 483,84 €.
Επίδομα αδείας = 2/25 x Hμέρες εργασίας επί οκτάωρο ημερησίως / 5 x Μήνες απασχόλησης,
Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί εν προκειμένω να υπερβεί το μισό μισθό,
Άρα, επίδομα αδείας = 2/25 x 2 / 5 x 12 μήνες = 0,384 του μηνιαίου μισθού συνεπώς,
Επίδομα αδείας = 0,384 x 1200,00 = 460,80 €.
Παράδειγμα 11ο
Εργαζόμενος προσελήφθη το 2008 χωρίς προϋπηρεσία με μερική απασχόληση (4ωρη ημερήσια απασχόληση επί πενθήμερο εβδομαδιαία). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1300,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011.
Ωρομίσθιο = 1300,00 x 0,006 = 7,80 €
Ημερομίσθιο 4ώρου = 7,80 x 4 ώρες = 31,20 €
Αποδοχές αδείας = 22 x 31,20 = 686,40 €
Επίδομα αδείας = 2 ημερομίσθια x Hμέρες εργασίας επί 4ωρο ημερησίως / 6 x Μήνες απασχόλησης
Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί εν προκειμένω να υπερβεί τα δεκατρία (13) ημερομίσθια.
Επίδομα αδείας = 2 x 5 / 6 x 12μήνες = 20 ημερομίσθια κατά συνέπεια περιορίζεται στα 13 ημερομίσθια ήτοι στα 13 x 31,20 = 405,60 €
Παράδειγμα 12ο
Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2010 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1.7.2011 η σχέση εργασίας μετατρέπεται με συναίνεση από πλήρους απασχόλησης σε μερική (4ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη Τετάρτη & Πέμπτη). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 960,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011. Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την 31.12.2011.
Ωρομίσθιο= 960,00 x 0,006 =5,76 €
Ημερομίσθιο 4ωρου = 4 x 5,76 = 23,04 €
Αποδοχές αδείας = 21 x 4/5 x 23,04 = 387,07 €
Επίδομα αδείας = 2 x 4/6 x 12μήνες = 16 ημερομίσθια κατά συνέπεια περιορίζεται στα 13 ημερομίσθια ήτοι στα 13 x 23,04 = 299,52 €.
Πηγή: Περιοδικό Επιχείρηση
Αναδημοσιεύτηκε από τον  Συμβουλάτορα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου