Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Σχετικά με την αναμενόμενη αναδιάρθρωση του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος.

του Κώστα Μελά

Α.
Από το Μάιο 2010 ,μέχρι και το τέλος του 2011  η χώρα δανείστηκε από τους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ συνολικά 73,2 δις ευρώ. Εξ αυτών τα 52,9 δις ευρώ από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και 20,3 δις ευρώ από το ΔΝΤ.  
Με τη νέα σύμβαση (Ιούλιος 2012) συμφωνήθηκε να χορηγηθεί στην Ελλάδα νέο  δάνειο ύψους  109,1 δις ευρώ. Από 1.1.2012 μέχρι 31.8.2013 εκταμιεύθηκαν  98,489 δις ευρώ. Από αυτά  από  το ΕΤΧΣ εκταμιεύθηκαν 90,1598 δις ευρώ  και από το ΔΝΤ 8,33 Δις ευρώ.
 Στα παραπάνω δάνεια  η Ελλάδα επιβαρύνεται σήμερα με τα εξής επιτόκια:
-           Για τα δάνεια από τα κράτη μέλη (52,9 δις ευρώ) με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor3M+0,5%. Με ημερομηνία 22.11.2013 το ύψος του  Euribor3είναι στο 0,223%.
-          Για τα δάνεια (για όλα τα δάνεια= 28,63 Δις ευρώ)  από το ΔΝΤ με  κυμαινόμενο επιτόκιοSDR + 2%. Με ημερομηνία 25.11.2013 το επιτόκιο  SDR = 0,1%.
-          Για τα δάνεια από τον ΕΤΧΣ (EFSF) ύψους 90,1598 δις ευρώ δεν καταβάλει τόκους ,για περίοδο μέχρι 10 ετών από την εκταμίευση των δανείων   
Β.
Για το βραχυπρόθεσμο δανεισμό , ο οποίος αποτελείται από Έντοκα γραμμάτια του δημοσίου , 3μηνης και εξάμηνης διάρκειας , συνολικού ύψους για το 2013 περίπου 15 δις ευρώ, το επιτόκιο κυμαίνεται στο 4,2-4,3 %.
Γ.
Για τα ομόλογα συνολικού ύψους 76,3 δις ευρώ (2013) τα επιτόκια είναι

-          Για τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ , ύψους περίπου 45 δις ευρώ το μέσο  επιτόκιο θα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 5,0%.
-          Για τα ομόλογα που δεν εισήλθαν στο PSI , ύψους περίπου 5 δις ευρώ , το μέσο επιτόκιο είναι περίπου 5,0%.
-          Για τα ομόλογα που εισήλθαν στο PSI , ύψους περίπου 28 δις ευρώ , το επιτόκιο είναι 2,0%.

 Πίνακας 1
Σύνθεση χρέους Κεντρικής Διοίκησης.


2011
2012
2013*
2014**
Ομόλογα
259774
86297
76280
59610
Βραχυπρόθ. τίτλοι
15059
18357
14950
14950
Δάνεια

93145
200883
234670
251040
Δάνεια
Μηχ. Στήρ
73210
183099
217876
235600
Σύνολο

367978
305537
325900
325600
ως % ΑΕΠ

176,50%
157,70%
178,20%
177,80%
ΑΕΠ

208532
193749
182911
183089


*Εκτιμήσεις, **Προβλέψεις.
Πηγή: Προϋπολογισμός 2014
Το χρηματοπιστωτικό κόστος του ΔΧ για το 2013 βρίσκεται στα 6,240 δις ευρώ από 12,764 δις ευρώ το 2013. Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του ελληνικού χρέους ανέρχεται σε 16,17 έτη μετά την χρονική επέκταση της ωρίμανσης των διμερών δανείων και των δανείων του ΕΤΧΣ κατά 15 έτη.
Ανακύπτει το ερώτημα επομένως με βάση όσα παραθέσαμε σε τι θα συνίσταται μια αναδιάρθρωση του χρέους  όπως αυτή που αναμένεται να ληφθεί τον Μάιο του 2014 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup 27.11.2012 ώστε να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι  σύμφωνα με την κυρίαρχη λογική της ΕΕ και της ΕΚΤ δεν προβλέπεται απομείωση του μέσω «κουρέματος».
Αυτό που μπορεί να γίνει , σύμφωνα πάντα με την λογική αυτή, είναι:
-          Περαιτέρω μείωση του περιθωρίου για τα διακρατικά δάνεια. Το ανώτερο ύψος της μείωσης είναι να μηδενιστεί το περιθώριο. Υπολογιζόμενο όφελος περίπου 260 εκατ. ευρώ.
-          Η δαπάνη εξυπηρέτησης του ΔΧ με τη μορφή ομολόγων δεν μπορεί να μεταβληθεί.
-          Η δαπάνη εξυπηρέτησης του ΔΧ με τη μορφή δανείων από το ΔΝΤ επίσης.
-          Η χρονική επιμήκυνση των ομολόγων που διακρατούνται από την ΕΚΤ , (ανταλλαγή με ομόλογα μεγαλύτερης ωρίμανσης ) φαίνεται ότι αποκλείεται  διότι θα αποτελούσε δημοσιονομική διευκόλυνση προς χώρα μέλος .
-          περαιτέρω επιμήκυνση των διακρατικών δανείων και των δανείων   του EFSE θα ήταν καλοδεχούμενη αλλά χωρίς θετικό αντίκρισμα στην παρούσα φάση ανάκαμψης της οικονομίας.   
Συνεπώς τι αναμένουμε να συμβεί ; Γιατί το τι πρέπει να συμβεί με βάση την οικονομική λογική αλλά και την ιστορία , το γνωρίζουν όλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου